Гражданско дело 6401/2019 - Решение - 22-07-2019

Решение по Гражданско дело 6401/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер   3108               22.07.2019   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Пловдив                                                             I брачен състав

На двадесет и втори юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на двадесет и шести юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 6401                                                         по описа за 2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         ***********************************************************

         По изложените съображения Съдът

                                               Р    Е    Ш    И   :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Х.М.Т. ЕГН **********, роден на ****., с адрес: *** и О. А. К., родена на ***г., адрес: ***, сключен на *** г. в гр. П., като е съставен Акт за граждански брак № ****. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете А. Т., ЕГН **********, родено на *** г., се предоставят на майката О. А. К., родена на ***г., като се определя местоживеене на детето при майката - в дома на родителите на майката в Р. Ф. в гр.П. ****.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на Х.М.Т. ЕГН ********** с детето А. Т., ЕГН **********, както следва: бащата има право да вижда и взема детето при себе си във В. на адрес: **** в продължение на един месец през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на майката, както и ще има правото на телефонен разговор с детето, скайп и интернет връзка с детето, независимо по коя социална мрежа, три пъти седмично - всеки вторник, четвъртък и неделя, за времето между 18:00ч. и 19:00ч.

ОСЪЖДА бащата Х.М.Т. ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие А. Т., ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител О. А. К., родена на ***г. месечна издръжка в размер на 140 лв. /сто и четиридесет лева/, считано от 18.04.2019г., ведно със законната лихва за всяко закъснение, до настъпване на причина за нейното изменение или прекратяване.

ПОСТАНОВЯВА съпругата О. А. К., родена на ***г. след прекратяване на брака да носи фамилно име К..

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

Съпрузите нямат придобито по време на брака недвижимо имущество, дялове в дружества или МПС.

Страните са разделили ценностите, паричните влогове и движими вещи, придобити по време на брака в резултат на съвместния им принос, извънсъдебно и доброволно и не си дължат уравнение на дяловете. Страните не претендират личен принос в придобиване на личен имот или движима вещ на другия съпруг.

Задълженията на всеки един от съпрузите, възникнали по силата на облигационни отношения с банки и/или кредитни институции и/или трети физически и юридически лица, остават в тежест и единствено задължение за в бъдеще за всеки един от съпрузите съответно, както са възникнали, тъй като със средствата от същите не са задоволявани семейни нужди и не е придобито общо имущество.

ОСЪЖДА О. А. К., родена на ***г. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА Х.М.Т. ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 110,80 лева /сто и десет лева и осемдесет стотинки/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Т. Маслинкова

Вярно с оригинала.

М.К.