Гражданско дело 637/2019 - Решение - 01-07-2019

Решение по Гражданско дело 637/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

 Номер     2730       01 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   23 05 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: ВАСИЛЕНА СТЕФАНОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

  гр дело номер 637 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

***********************************************************

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Д.Г. ЕГН ********** И К.П.Г. ЕГН **********  , сключен  на *** в град  П., област П., за което е съставен Акт за граждански брак № *** година на  Община П. – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

       Страните желаят бракът им да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен на база взаимното им съгласие за това.

 

Упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Д.К. Г. ЕГН: ********** се предоставят за на майката М.Д.Г. ЕГН: **********.

 

Определя се местоживеене на детето при майката.

 

Бащата К.П.Г. ЕГН: ********** ще може да осъществява режим на лични отношения с детето Д.К. Г. ЕГН:**********, както следва:

 

Всяка първа и трета седмица от месеца ,в събота и неделя от 10.00 часа до 18.00часа - през първите два месеца след влизане на решението в сила.

 

Всяка първа и трета седмица от месеца от 10.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя с преспиване ,и два пъти по 10 дни през лятото, които не съвпадат с годишния отпуск на майката.

 

Издръжката, която бащата К.П.Г. ЕГН: ********** се задължава да заплаща на детето Д.К. Г. ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител М.Д.Г. ЕГН: ********** е в размер на 160 /сто и шестдесет лева/ лева, начиная от влизане на решението по делото в сила, до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при просрочие.

 

Семейното жилище на страните , находящо се в с. Г. И., Община М., Област П., ****, след прекратяването на брака ще се ползва от съпругата до навършване на пълнолетие от детето Д.К. Г. ЕГН: **********.

имоти и МПС.

 

Страните декларират, че не са поделили придобитите по време на брака движими вещи.

 

Страните декларират, че са работоспособни и здрави и не си дължат взаимно издръжка след прекратяването на брака.

 

Съпругата след прекратяването на брака ще възстанови предбрачната си фамилия и ще се именува с фамилията „Р.".

Разноските по делото се поемат от страните така ,както са направени .

    ОСЪЖДА М.Д.Г. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 20лева/ двадесет  лв/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА К.П.Г. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 135,20 лева/ сто  тридесет и пет лева и двадесет ст./, представляваща държавна такса за настоящото производство    

Решението не подлежи на обжалване.

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.