Гражданско дело 634/2019 - Определение - 29-07-2019

Определение по Гражданско дело 634/2019г.

 

           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 8432                                      29.07.2019 г.                              гр.Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XXI гр. състав, в закрито заседание на 29.07.2019 г. в състав:

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело 634/2019 г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на „ЕОС Матрикс” ЕООД, ЕИК 131001375 против В.Т.Т., ЕГН **********, с която са предявени обективно съединени искове по чл. 422 ГПК за установяване дължимост на сумите по издадената заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 867/25.01.2018 по ч.гр.д. № 609/2018 г. на ПРС, I бр.с.

Предвид наличие на законови предпоставки по чл. 47, ал. 6 ГПК, с определение № 7504/05.07.2019 г., на ищеца е дадена възможност да внесе конкретно посочен размер на възнаграждение за допуснат на ответника особен представител. Със същото ищецът е уведомен за неблагоприятните последици от процесуално бездействие.

Препис от акта е редовно връчен на пълномощника на страната на 16.07.2019 г., видно от наличната разписка.

В предоставения срок /изтекъл на 23.07.2019 г. вкл. – работен ден/, както и до момента, по делото не са представени доказателства за платена сума в определения от съда размер.

Неизпълнението на указанието за внасяне на разноски по чл. 47, ал. 6 ГПК е основание за връщане на исковата молба при условията на  чл. 129, ал. 3 ГПК, тъй като задължението на ищеца е предпоставка за развитието на процеса /в т.см. - Определение № 211 от 01.04.13 г. по ч. гр. д. № 11/2013 г. на IV г. о. на ВКС; Определение № 38 от 16.01.15 г. по ч. гр. д. № 7311/14 г. III г. о. и Определение № 399 от 07.08.17 г. по ч. гр. д. № 2917/17 г. IV г. о./.

С оглед изложеното, исковата молба следва да бъде върната, а делото – прекратено.

Съгласно т.13 от ТР №4/18.06.2014г. на ВКС, ОСГТК, издадената заповед по чл. 410 ГПК следва да бъде обезсилена.

Така мотивиран и на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба от „ЕОС Матрикс” ЕООД, ЕИК 131001375 против В.Т.Т., ЕГН **********, поради неизпълнение в дадения едноседмичен срок на указанията за отстраняване на нередовностите й.

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гражданско дело № 634 по описа за 2019 г. на Районен съд- Пловдив. 

ОБЕЗСИЛВА  Заповед за изпълнение на парично задължения по чл. 410 ГПК  № 867/25.01.2018 по ч.гр.д. № 609/2018 г. на ПРС, I бр.с.

Определението подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.

           

Препис от Определението да се връчи само на ищеца, чрез пълномощника ю. Й.

 

                                                                      СЪДИЯ:п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП