Гражданско дело 6294/2019 - Определение - 16-07-2019

Определение по Гражданско дело 6294/2019г.

ПРОТОКОЛ

Определение № 7926/16.07.2019 г.

 

Година 2019                                                     Град Пловдив

Пловдивски районен съд                                ІІ брачен състав

На шестнадесети юли                                      Година 2019

 

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

                                              

Секретар: Тодорка Радева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело 6294 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10,25 часа се явиха:

 

…………………………………………………..

По изложените съображения,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства по делото.

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва:

БАЩАТА В.Б.П. ЕГН **********, с адрес ***, ***********, се задължава да заплаща на непълнолетното си дете В.В.П. ЕГН **********, действащ като непълнолетен лично и със съгласието на неговата майка и законен представител Д.И.Ч. ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР от 100,00 лв. месечно, съгласно Решение по гр.д.№ 4988/2009 г., по описа на ПдРС, ІІ бр.с.; на 200  лв. /двеста  лева/ месечно, считано от 17,04,2019 година, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

БАЩАТА В.Б.П. ЕГН **********, с адрес ***, **************, се задължава да заплаща на малолетното си дете Е.В.П. ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Д.И.Ч. ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР от 80,00 лв. месечно, съгласно Решение по гр.д.№ 4988/2009 г., по описа на ПдРС, ІІ бр.с.; на 160  лв. /сто и шестдесет  лева/ месечно, считано от 17,04,2019 година, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

ЗА ПЕРИОДА от 17,04,2019 г. до 16,07,2019 г. дължимото увеличение в общ размер на 540 лв. ще се дължи на шест равни месечни вноски от по 90 лв. общо за двете деца, считано от 16,07,2019 г., като всички дължими суми за издръжка ще бъдат превеждани от бащата по следната банкова сметка *** – сметка № ****************, с титуляр М. М. Ч., като в основанието за плащане изрично се упомене, че то е за издръжка на децата В. и Е. П.

РАЗНОСКИТЕ остават така, както са направени до момента.

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

За ищците: п/                                                     Ответник: п/

         /Зак.пр. Д.Ч. /                                                    /В.П./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/

 

ОСЪЖДА В.Б.П. ЕГН **********, с адрес ***, ************; да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет ст./, представляваща държавна такса върху увеличението на издръжката.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 6294/2019 г. по описа на ПдРС, Втори брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред ПдОС в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11,15 часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г.Димитров

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: п/ Т.Радева

Вярно с оригинала.

ТР