Гражданско дело 6285/2019 - Решение - 26-07-2019

Решение по Гражданско дело 6285/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  3185                 26 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На    27 06 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: МАРИНА КЪНЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер  6285  по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

***********************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.Т.К. ЕГН ********** И К.Д.К. ЕГН **********  , сключен  на *****   година в гр. П. област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № ****** година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община П..,ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

   Упражняване на РОДИТЕЛСКИ ПРАВА над роде­ното по време на брака дете, МЕСТОЖИВЕЕНЕ на роденото по време на брака дете, РЕЖИМ на ЛИЧНИ КОНТАКТИ и ИЗДРЪЖКА на детето :

 

1. Упражняването на родителските права над роденото по време на брака между И.Т.К. с ЕГН - ********** и К.Д.К. с ЕГН – **********, малолетно в момента дете - Д. К. К. с ЕГН -**********, родена на *** ***, се предоставя  на майката - И.Т.К. с ЕГН-**********.

Местоживеенето на детето се договаря да е жилището ,ползвано от майката И.Т.К. с ЕГН - **********,***

Бащата : К. Д.К. с ЕГН - ********** ще има право на лични контакти с детето, които ще се изпълняват по следния начин :

„а"- бащата ще взима детето при себе си всяка първа и трета седмица от календарният месец, като бащата ще взима детето от учебното заведение в което учи : Детска градина ******* град П., в 17.00 часа на ден Петък, до 14.00 часа на ден Неделя, с преспиване в дома на бащата, намиращ се на адрес : град П. обл. П. ******, като детето ще се взема от бащата от учебното заведение и ще се връща на адреса на който живее майката -град П. ******.

„б"- през летните месеци /които страните уточняват, че са от началото на месец Юни до 15 /петнадесети/ Септември/ ,детето да се взима от бащата и да пребивава в жилището на бащата, три пъти, от по седем календарни дни, във време, несъвпадащо с времето на ползване на платен годишен отпуск от майката — с преспиване в домът на бащата, посочен по-горе.

„е" - всяка НЕчетна година /каквато е настоящата 2019 година/, бащата ще има право на лични контакти с детето във времето от 10.00 /десет/ часа на дата 31.Декември до 16.00 /шестнадесет/ часа на дата 02.Януари на следващата четна година -за новогодишните празници, с преспиване в дома на бащата, като детето ще се взима от адреса на който живее майката: град П. *****, и ще се връща на същия адрес. Съответно - всяка НЕчетна година, детето ще посреща Коледните празници в дома на майката.

„г"- всяка четна година , бащата ще има право на лични контакти с детето във времето от 17.00 /седемнадесет/ часа на дата 23.Декември, до 16.00 /шестнадесет/ часа на дата 2 7.Декември, /за Коледните празници/, с преспиване в домът на бащата, като детето ще се взима от адреса на който живее майката : град П. ******, и ще се връща на същия адрес. Съответно : всяка четна година детето ще посреща новогодиш­ните празници в дома  на майката.

„д" - страните договарят, че бащата ще има право на лични контакти с детето за празнуване на рождения ден на детето, които лични контакти ще се реализират след предварително договаряне между двамата родители, в зависимост от това - дали датата на рождения ден е в делничен или почивен ден, като кореспонденцията между родителите ще се реализира чрез CMC или съобщение на електронната им пощи, които са изписани в чл. 3.1. от Споразумението.

Страните договарят, че ПЪРВА седмица от съответния месец е тази, на която всички дни -от Понеделник до Неделя включително, са в дати на съответния месец.

3.1.-Страните се съгласяват, че бащата К.Д.К. с ЕГН - ********** , ще има право на лични контакти с детето Д. К. К. с ЕГН -********** и в други дни от съответната седмица и/или месец, като това ще се договаря от съпрузите чрез своевременна размяна на информация чрез CMC или електронно съобщение, на следните техни телефони и електронни пощи, както следва :

3.1 .-„а"-3а И.К.

-телефон : ******

-електронна поща : ******

 

3.1 .-„б"-3а К.К.

-телефон : *****

-електронна поща : ******

 

4. С подписването на настоящото споразумение, бащата - К.Д.К. с ЕГН - **********, се съгласява и задължава да заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на малолетно в момента дете - Д. К. К. с ЕГН -**********, родена на *** ***, в размер на 400 /четиристотин/ лева месечно, платими до двадесето число от съответния календарен месец по банкова сметка *** - И.Т.К. с ЕГН - **********, разкрита в търговска банка : ******

-банков код : ******

-банкова сметка : ***.1. Страните договарят, че посочения размер на месечна издръжка се дължи от датата на влизане в законна сила на съдебното Решение за прекратяване на брака им и одобряване параметрите на настоящото споразумение от съда.

 

 

 

 

II. ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИ

 

1. Към датата на сключването на настоящото споразумение страните са трудоспособни и могат да се издържат самостоятелно с доходите от труда си и от личното си имущество, поради което се съгласяват, че не си дължат издръжка за минало време или за напред, след постановяване на съдебното решение.

III. ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ

 

1 Страните се уточняват, че от няколко календарни години са фактически и физически разделени, като всеки от тях си е създал свой дом, поради което в момента няма жилищен имот, който съпрузите да обитават и ползват съвместно и който да може да се охараткеризира съгласно закона-СК като СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ", поради което договарят, че както до момента, така и за в бъдеще, всеки от съпрузите ще продължи да обитава и ползва самостоятелно жилището, в което живее и в момента, а именно -посочените по-горе

 

 

IV. ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА

 

1. Страните се споразумяват, че след прекратяването на брака им съпругата ще продължи да носи брачното фамилно име- К. с което е станала известна в обществото.

 

 

 

 

V. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

 

1. По време на брака си страните са придобили по възмезден начин недвижими имоти и вещни права над недвижими имоти в режим на СИО, а именно : на 22.06.2018 година, са придобили вещно право на собственост над недвижими имоти, съставляващи по документ за собственост -Нотариален акт № **** том **** дело № *****- по описа на Имотен регистър при Агенция по вписванията-П. вх. № ****** година, двойно вх. № 20367, както следва :

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.528.213.1.3 /пет шест седем осем четири точка пет две осем точка две едно три точка едно точка три/, по кадастралната карта и кадаст­ралните регистри на град П., община П. област П., одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 година на И. д.на АГКК, с адрес : град П. ******, който самостоятелен обект се намира в сграда ******, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.528.213 /пет шест седем осем четири точка пет две осем точка две едно три/, с предназначение - жилище, апартамент, брой нива- едно, със застроена площ от 94.00 /деветдесет и четири/ кв.м., при граници на обекта : на същият етаж - обект с идентификатор № 56784.528.213.1.4, под обекта - обект с идентификатор № 56784.528.213.1.1, над обекта - няма, ВЕДНО с прилежащите части, избени помещения в източната част на избеният етаж, едното в югоизточната част, едното с източно изложение и едно северно до стълбищната клетка, с обща декларирана площ на избените помещения от 36.00 /тридесет и шест/ кв.м., ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, който самостоятелен обект е идентичен с описаният в нотариален акт №**** том **** от ***** г. на СВ при PC П., а именно : АПАРТАМЕНТ № ****, застроен в източната част на ***** жилищен етаж на сградата, с площ от 94.00 /деветсдесет и четири/ кв.м., състоящ се от входно антре, дневна, кухня-ниша, две спални, баня-тоалетна, килер, ведно с избените помещения в източната част на избата- едното в югоизточната част, едното с източно изложение /под хола на първият етаж/, и едно северно до стълбищната клетка, ведно с V2 /една втора/ идеална част от източната половина на тавана над цялата жилищна сграда с право на реално ползване на северната му част, както и 'А /една четвърт/ идеална част от стълбищ­ната клетка и от общите части на сградата, съгласно чл. 38 от ЗС със съответното право на строеж.

1.2.- СГРАДА с идентификатор № 56784.528.213.2 /пет шест седем осем четири точка пет две осем точка две едно три точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град П., община П. област П., одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 година на И. д.на АГКК, с адрес : град П. *****, която сграда е разположена в позем­лен имот с идентификатор № 56784.528.213 /пет шест седем осем четири точка пет две осем точка две едно три/, с предназначение -хангар, депо, гараж, брой етажи на обекта - един, със застроена площ от 21.00 /двадесет и един/ кв.м., стар идентификатор - няма, номер по предходен план - няма, който недвижим имот е идентичен с описаният в нотариален акт №***** том *** от ***** г. на СВ при PC П., а именно : Масивна сграда- гараж, застроен в югоизточната част на парцела на площ от 20 /двадесет/ кв.м., с вход от към улица *****, при граници на гаража- от изток- улица *****, от юг-парцел ******, от север- гаражна клетка на Р. и И. Г., от запад- двор но място.

 

2.-С подписването на настоящото Споразумение, страните се съгласяват и договарят, че гореописаните недвижими имоти, след прекра­тяването на брака им ще останат тяхна собственост при равни права, в режим на обикновена съсобственост.

 

3.      По време на брака си страните не са придобили по възмезден

начин движими вещи - МПС, собствеността над които да е необходимо да се разпредели, в това число - и ползването им.

 

4.      Страните се споразумяват и декларират, че са поделили добровол-
но и извънсъдебно движимите вещи, придобити по време на брака им и
ползвани от тях за ежедневните им нужди, като са уредили помежду си
всички отношения относно същите.

4.1 Страните заявяват изрично, че нямат претенции една към друга за уравняване на дяловете си в пари.

Страните се декларират и се споразумяват за следното : по време на брака си, но след фактическата им раздяла- на 16.10.2018 година, съпругът - К.Д.К. с ЕГН - ********** е сключил Договор за кредит за текущо потребление с кредитна институция -„БАНКА ДСК" АД, за сумата от 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева, с месечна погасителна вноска в размер на 279.44 лева /двеста седемдесет и девет лева четиридесет и четири стотинки/, платима до двадесето число на съответният календарен месец, с дата за погасяване на кредита - 16.10.2028 година и остатъка от главницата към момента на подписване на Споразу­мението е в размер на 23 809.87 лева.

Страните се договарят и споразумяват, че погасяването на Договора за кредит за текущо потребление от дата 16.10.2018 година, както до момента, така и за в бъдеще ще продължи да се извършва само и единствено от съпруга -кредитополучател, а именно : К.Д. К. с ЕГН - **********, без да задължава за това съпругата - И.Т.К. с ЕГН - ********** по какъвто и да е начин.

Страните заявяват, че по време на брака си не са придобивали влогове със съвместен принос, като след прекратяването на брака им всяка от тях има пълни права на управление и разпореждане с влоговете, на които е титуляр.

 

- Страните заявяват, че по време на брака си не са предоставяли заем/заеми на трети лица, които към момента на подписване на настоящото споразумение да са непогасени

- Страните заявяват и декларират, че по време на брака си не са поемали задължение /лично и/или заедно/ за предоставяне на лични задължения към трети лица - издръжка, гледане и други, които към момента на подписване на настоящото споразумение, а и за в бъдеще да са дължими.

 

7.      Страните се споразумяват, че ако някоя от тях е регистрирана като
едноличен търговец, самоосигуряващо се лице и/или земеделски произ-
водител, или е придобил дялове или акции от капитала на търговски
дружества, то имуществото, придобито от дейността му като самоосигу-
ряващо се лице, земеделски производител и/или едноличен търговец ще
остане в изключителен негов дял, включително и за придобитите по време
на брака дялове и/или акции от капитала на търговски дружества.

В изключителна собственост за всяка една от страните ще останат и движимите вещи, които страната е придобила по повод и във връзка с изпълнение на обичайните си служебни и/или трудови задължения и дейности, и необходими за изпълнение на същите, като всяка една от страните по бракоразводното дело декларира, че в момента няма никакви претенции към тези права, вземания и имущество.

VI. РАЗНОСКИ

 

1 Разноските по настоящото дело страните се договарят да се поемат изцяло от съпруга - К.Д.К. с ЕГН -**********.

 

 

С подписването на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ, страните декларират, че уреждат окончателно и изцяло личните си и имущест­вени отношения, във връзка с прекратяването на брака им по взаимно съгласие и нямат никакви претенции една към друга.

 

 

ОСЪЖДА К.Д. К. с ЕГН - **********, да заплати по сметка на ПРС сумата от 308 лв. /  триста и осем лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.