Гражданско дело 6200/2019 - Решение - 22-07-2019

Решение по Гражданско дело 6200/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер   3114               22.07.2019   година           град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Пловдив                                                             I брачен състав

На двадесет и втори юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на двадесет и шести юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  6200                                                   по описа за   2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         ***********************************************************

         По изложените съображения Съдът

                                               Р    Е    Ш    И   :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между К.А.К., с ЕГН **********, с адрес: *** и Д.Н.К., с ЕГН **********, с адрес ***, сключен на ***. в гр. П., съставен Акт за граждански брак № ****. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА съпругата Д.Н.К., с ЕГН ********** след прекратяване на брака да носи предбрачното фамилно име Н..

ПРЕДОСТАВЯ на Д.Н.К., с ЕГН ********** и К.А.К., с ЕГН **********  ползването на семейното жилище находящо се на адрес: гр. П., ***

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

Придобитото по време на брака движимо имущество страните са поделили.

Към дата на подписване на споразумението по чл.51 СК молителите нямат теглени и невърнати кредити или заеми за нужди на семейството, за които носят солидарна отговорност. Ако някой от страните е теглил такива, то задължен по тях след развода остава единствен титулярят им.

Всяка от страните е единствен собственик и разпоредител с паричните средства по сметките, на които е титуляр и никоя от страните няма и няма да има претенции.

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Т. Маслинкова

Вярно с оригинала.

М.К.