Гражданско дело 6173/2019 - Решение - 26-07-2019

Решение по Гражданско дело 6173/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     3174          26 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   25 06 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: МАРИНА КЪНЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 6173  по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         ***********************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.С.С. ЕГН ********** И И.А.С. ЕГН **********  , сключен  на ***година в гр. П., област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № *** година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община П., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

1. Страните се съгласяват сключеният помежду им на **. в гр. П. граждански брак, да бъде прекратен на основание чл. 50 от СК - по взаимно съгласие.

 

2.      Родителските права относно малолетното дете А.И.
С., ЕГН **********, роден на ***г., се предоставят за
упражняване на майката С.С.С.,
ЕГН **********.

 

3.      Ненавършилото пълнолетие дете А.И.
С., ЕГН **********, роден на ***г., ще има
местоживеене при майката -на адреса на майката - гр. П., ***

4.Семейното жилище, представляващо апартамент, находящ се на адрес гр. П., ****, се предоставя за ползване  на съпругата С.С.С., ЕГН **********, до навършване пълнолетие на детето А.И. С., ЕГН **********.

5.Определя се следният режим на лични отношения между детето А.И. С., ЕГН **********

 и бащата И.А.С., ЕГН **********,като последният  има право да взема детето А.И. С., ЕГН **********, при себе си всяка първа и трета седмица от месеца, за времето от 17,00ч. в петък до 19,00ч. в неделя, с преспиване в дома на бащата, както и 10 (десет) дни през зимния и 30 (тридесет) дни през летния период, които не съвпадат с отпуска на майката.

5.1. Бащата има право да взема детето при себе си и извън определените по-горе периоди, когато това няма да повлияе на учебния му процес и след предварителна уговорка с майката, направена поне един ден по-рано, и дадено съгласие от нейна страна.

6.Бащата И.А.С. ЕГН **********, се задължава да заплаща чрез майката С.С.С., издръжка за детето А.И. С., ЕГН **********, в размер на по 140 лв. (сто и четиридесет лева) месечно, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение. Издръжката ще се заплаща до последно число на месеца, за който се дължи. Изплащането на издръжката ще започне от месеца, в който е постановено съдебното решение, с което се утвърждава настоящото споразумение.

7.Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

 

8.Придобитото по време на брака имущество, представляващо съпружеска имуществена общност по смисъла на чл. 21 от СК,  съпрузите са поделили доброволно

9.Молителите се съгласяват, че сключените договори за отпускане на потребителски кредити, както и за отпускане на стокови кредити, заеми и др., ще се изплащат и погасяват от този, който ги е сключил.

10.Молителите декларират, че нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки и влогове.

11.Молителите декларират, че нямат общи дялове в търговски дружества.

 

12.    След прекратяване на брака молителката С.С.С., ще продължи да носи брачното си
фамилно име С..

 

13.    Всеки от молителите ще заплати Д.Т., съгласно Тарифа № 1 към
ЗДТ, определена му със съдебното решение за прекратяване на брака.

 

        ОСЪЖДА И.А.С. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 87,20лв. / осемдесет и седем лева и двадесет  стотинки/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

       ОСЪЖДА С.С.С. ЕГН **********,да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. /двадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.