Гражданско дело 6158/2019 - Решение - 18-07-2019

Решение по Гражданско дело 6158/2019г.

                                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3058

 

                                               18.07.2019г., гр. Пловдив

 

                                               В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав в публично съдебно заседание на  четвърти юли   две хиляди и деветнадесета година, в състав :

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

СЕКРЕТАР: ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от председателя гр. дело № 6158 по описа на съда за 2019г., намира за установено следното :

         Субективно съединени  искове  с правно основание  чл. 150 от СК, предявени от малолетната В.Т.П.   чрез  нейната майка и законен представител С.В.В.,***,   срещу  Т.Р.П. ***   за изменение на  определената със споразумение гражданско дело № 550/2008г.  по описа на Районен съд – гр.  П.   издръжка от 80,00 лв.  на 140,00 лв. месечно, считано от завеждане на иска, ведно със законните последици. Предявен е и иск за увеличение в този размер и за една година назад, който е недопустим и в тази му част същият следва да се остави без разглеждане и производството по делото в тази част да се прекрати. Твърди се в молбата, че    от определяне на досегашния размер издръжка са изминали повече от ****** години. Нуждите на детето от храна, облекло и учебни пособия са се увеличили. Бащата освен редовно изплащаната издръжка не е давал други средства за детето си. Ищцата претендира разноски.   

Ответникът до момента не е взел становище по предявения иск и редовно и своевременно призован, не се явява и в съдебно заседание по делото.   

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

          Видно от приложено удостоверение за раждане от ***г***,  ответникът е баща на малолетната  ищца. С влязло в сила Решение   по гр.д.№ 550/2008г. по описа на Районен съд – гр. П., в сила от 12.09.2008г.,  приложено по делото,   ответникът се е задължил да плаща на  детето  В.  80,00 лева месечна издръжка, считано от 06.06.2008г. Оттогава са изминали  повече от ****** години.  Детето сега е на ************  години.    

 Приложена е и справка от ТД на НАП – гр. П. от 24.06.2018г. за  родителите на детето, според която  майката   С.В.  е работила до ******г. с основна месечна заплата от 837,65 лева. Ответникът  Т.П.  е работил до ********г. с основна месечна заплата от 582,00  лева.

Ищцовата страна е  ангажирала и гласни доказателства. От показанията на с.  П. В., б. на малолетната ищца   се установява, че  д. й  не работи от няколко години, защото си гледа другото д. Детето В. сега завършило  ******* клас. До момента бащата трябвало  да плаща по 80 лв. издръжка, но той не я плащал. Детето е у. и му трябвали  храна, дрехи. Детето пътувало  за училище, тъй като учело  в Ц. и през някои от дните през седмицата оставало   при б. си  в Ц., в другите дни,  като е хубаво времето,  пътувало. Бащата е с. р. и п.  и. Детето имало  проблем само с о., нямало  други здравословни проблеми. През следващата учебна година ще бъде в ****** клас и му предстояло  да има нужда от средства за учебници, пособия, дрехи, обувки. Като е ходила при баща си, бащата й е давал по 10 лв., б. също е давала. Купувал е и подаръци на детето – за рождени дни например е правил подаръци. Виждали  се с баща си, но не всеки път й се давали  пари.  

         При тези обстоятелства съдът намира иска за доказан по основание – налице е изменение на обстоятелствата по смисъла на чл. 150 от СК, тъй като с оглед изминалия повече от  ***** - годишен период от определяне на предишния размер на издръжката са нараснали нуждите на имащия право на издръжка.   По отношение на възможностите на ищцата -  същата може да осигури средства за издръжка на детето  според възможностите си. Работоспособна е, здрава е физически. В момента не  работи.  Разчита и на помощта на м. си.

          По отношение на възможностите на ответника. Същият е б. от  *****г.,  трудоспособен,  може да се труди и да осигури доход на себе си и на детето  си.   Няма данни да има други свои низходящи ненавършили пълнолетие деца, на които да дължи издръжка по закон.   

         В настоящото производство следва да се извърши преценка на нуждите на детето и възможностите на родителите да осигуряват издръжка. Съгласно чл. 143 от СК, родителите дължат издръжка на непълнолетните си деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.       Детето е у., завършила към момента ******** клас. Има нужда от храна, дрехи и обувки според възрастта си. При така установеното от фактическа страна относно нуждите и възрастта на детето В., материалните възможности на родителите и изминалия над  ******* -годишен период от определяне н досегашния размер на издръжката, съдът счита, че за издръжката на детето са необходими и възможни средства в размер на общо 280,00 лева месечно. От тях бащата следва да заплаща 140,00 лева месечно, а останалите средства, заедно с ежедневните грижи по отглеждане и възпитание следва да се осигуряват от майката.  Така – искът ще се уважи до този пълен размер, още повече, че съгласно разпоредбата на чл. 142, ал.2 от СК, минималния размер на дължимата издръжка е една четвърт от минималната работна заплата за страната, което към момента се равнява на 140,00 лева, каквато е и исковата претенция.  Увеличението на издръжката  следва да се присъди от завеждане на иска – 15.04.2019г. до навършване на пълнолетие от детето  или до настъпване на друга установена в закона причина за изменение или прекратяване на издръжката.  Издръжката ще се присъди ведно със законна лихва  от падежа на всяка месечна вноска до окончателното изплащане.  На основание чл. 78,ал.6 от ГПК ответникът следва да заплати по сметка на ПдРС държавна такса за уважената част от иска  в  размер на  86,40 лева.

           Предявен е и иск за увеличение в този размер и за една година назад, който е недопустим и в тази му част същият следва да се остави без разглеждане и производството по делото в тази част да се прекрати.

         Ищцовата страна е  претендирала  разноски.  Изплатеният хонорар на пълномощника на ищцовата страна е 50,00 лева. Съобразно с уважаването на иска в пълен размер, в полза на ищцата ще се присъдят разноски в размер на  50,00  лева. Ищцата е представила и доказателства за внесена държавна такса по делото в размер на 32,10 лева, но в производството по дела за издръжка държавна такса не се дължи и затова тези разноски не следва да се присъждат в полза на ищцата.    

 По изложените съображения съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И    :

 

         ИЗМЕНЯ  размера на издръжката, постановена с Решение  № 213/24.07.2008г. по гр.д.№ 550/2008г. по описа на Районен съд – гр. П., в сила от 12.09.2008г.,  която  Т.Р.П., ЕГН  ********** *** се е задължил  да заплаща на детето  В.Т.  П.,  ЕГН  **********   чрез нейната майка и законен представител  С.В.В., ЕГН **********,***, КАТО УВЕЛИЧАВА издръжката от 80,00 /осемдесет/ лева месечно на 140,00 /сто и четиридесет/ лева месечно, считано от 15.04.2019г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на друга установена в закона причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена  вноска от деня на падежа до окончателното изплащане.

         ОСЪЖДА   Т.Р.П., ЕГН  ********** ***  да заплати по сметка на ПдРС държавна такса върху увеличението в  размер 86,40 /осемдесет и шест лева и четиридесет  стотинки/ лева.

         ОСЪЖДА   Т.Р.П., ЕГН  ********** ***   да заплати на  С.В.В., ЕГН ********** ***  направените по делото разноски   в размер на  50,00 /петдесет / лева.

         Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от  18.07.2019г.

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим искът на малолетната В.Т.П., ЕГН  **********   чрез  нейната майка и законен представител С.В.В., ЕГН **********   срещу  Т.Р.П., ЕГН  **********  за увеличение на размера на издръжката за една година назад, считано от 15.04.2019г. от 80,00 лева месечно на 140,00 лева месечно, и ПРЕКРАТЯВА   производството по делото в тази му част. В тази част актът на съда има характер на определение и подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. П. с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на страните.    

 

 

          

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР