Гражданско дело 6108/2019 - Определение - 23-07-2019

Определение по Гражданско дело 6108/2019г.

 

           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 8222                                      23.07.2019 г.                              гр.Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V гр. състав, в закрито заседание на 23.07.2019 г. в състав:

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 6108/2019 г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по искова молба на Й.Т.Т. против „Изи Асет мениджмънт” АД .

Предвид констатирани нередовности на исковата молба, с поредно разпореждане № 63602/03.07.2019 г. на ищеца са дадени указания за отстраняването им.

Препис от разпореждането е връчено редовно на страната, на посочения в исковата молба съдебен адрес, чрез пълномощника на 08.07.2019 г., видно от наличната по делото разписка. Със същото ищецът е уведомен за неблагоприятните последици от процесуалното си бездействие.

До момента не е постъпила молба, с която да са отстранени нередовностите в дадения едноседмичен срок, което мотивира съда да върне исковата молба като нередовна, поради процесуалното бездействие на страната.

Така мотивиран и на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба от Й.Т.Т. против „Изи Асет мениджмънт” АД, поради неизпълнение в дадения едноседмичен срок на указанията за отстраняване на нередовностите й.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 6108 по описа за 2019 г. на Районен съд- Пловдив. 

Определението подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.

           

Препис от Определението да се връчи само на ищеца, чрез пълномощника адв. К. на съд. адрес.

 

                                                           СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала.

ПМ