Гражданско дело 6011/2019 - Решение - 08-07-2019

Решение по Гражданско дело 6011/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2847/ 08.07.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на четвърти юни 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 6011 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………………………………………………………………..

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Е.К.Т. ***, ЕГН ********** и Л.П.Т. ***, ЕГН **********,*** на ********** г. с Акт № ************* г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Упражняването на родителските права по отношение на детето К. Л. Т. с ЕГН **********, се предоставят на бащата Л.П.Т. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при бащата на адрес: град П., **********.

На майката Е.К.Т. ***, ЕГН **********, се определя режим на лични отношения с детето К. Л. Т. с ЕГН **********, както следва: майката има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване, за времето от 10 часа в събота до 17 часа в неделя, както и в продължение на един месец в годината през лятната ваканция на детето, в който бащата не ползва платения си годишен отпуск, както и през първата половина на деня, през дните официално обявени за почивни - Великден, Коледа, Нова година, на всяка нечетна година, а на всяка четна година - през втората половина на деня.

Майката Е.К.Т. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на детето К. Л. Т. с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Л.П.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 140 лева /сто и четиридесет лева/, платими до 11-то число на текущия месец, считано от завеждане на молбата за развод, до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане на сумата. Издръжката ще бъде изплащана лично, в брой или по банкова сметка ***.

С настоящото споразумение съпрузите декларират, че не притежават недвижими имоти, придобити по време на брака при режим на съпружеска имуществена общност.

С настоящото споразумение съпрузите декларират, че са си поделили извънсъдебно придобитите по време на брака лични и други движими вещи.

Съпрузите нямат взаимни претенции по отношение на притежаваните от всеки от тях банкови сметки.

Съпрузите ще уредят неуредените с настоящото споразумение имуществени отношения помежду си в друго производство или извънсъдебно.

След прекратяване на брака между съпрузите всички неподелени с настоящото споразумение вещи остават в режим на обикновена гражданска съсобственост.

Съпрузите заявяват, че са здрави и трудоспособни и няма да си дължат издръжка един на друг след прекратяването на брака.

Семейното жилище, в което към настоящия момент молителите живеят с детето си, е собственост на бащата Л.П.Т., ЕГН **********,***. След прекратяването на брака семейното жилище ще се ползва единствено от съпруга Л.П.Т., ЕГН **********, заедно с детето К. Л.Т., ЕГН **********, като съпругата Е.К.Т., ЕГН **********, заявява че няма и няма да има, каквито и да било претенции във връзка с ползването на семейното жилище.

След прекратяването на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име - Т..

Разноските в настоящото производство ще се поемат изцяло от съпруга Л.П.Т., ЕГН **********, съобразно Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Е.К.Т. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС  сумата от 100,80 лв. (сто  лева и осемдесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Л.П.Т. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 20,00 лв. (двадесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР