Гражданско дело 5946/2019 - Решение - 11-12-2019

Решение по Гражданско дело 5946/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 4729/  11.12.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на дванадесети ноември 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 5946 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между З.И.Р. ***, ЕГН ********** и Р.И.Р. ***, ЕГН **********,*** на ****** г. с Акт № ******** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Бракът между страните да бъде прекратен по взаимно съгласие.

Бащата Р.И.Р. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща ИЗДРЪЖКА за детето си З.И.Р. ***, ЕГН **********, на основание чл.144 от СК за учащ пълнолетен, в размер на 1000 лева /хиляда лева/ месечно, считано от  днес – 12.11.2019 г., за предвидения срок на редовно обучение до завършване на обучението в средно учебно заведение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Р., *********, се предоставя на съпругата З.И.Р..

            Съпрузите заявяват, че след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка един на друг.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име –  Р..

            Разноските между страните остават така, както са направени до момента.

ОСЪЖДА З.И.Р. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 15 лв. (петнадесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Р.И.Р. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 255,00 лв. (двеста петдесет и пет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР