Гражданско дело 5817/2019 - Решение - 05-06-2019

Решение по Гражданско дело 5817/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер    2290            05.06.2019   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На    пети  юни                                     две хиляди и деветнадесета  година

В публично заседание на  трети   юни           две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  5817                                                     по описа за   2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

***********************************************************

 

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

  ПРЕКРАТЯВА брака между Г.  С.Д. ЕГН ********** и Д.П.Д., ЕГН **********, сключен на ***** г. в гр. П., Община П., за който е съставен Акт за брак № ***** г. на Община П.,, обл. П. по взаимно съгласие.

 

           УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

 РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА относно роденото от брака дете М. Г. Д. ЕГН ********** се предоставят за  упражняване на майката Д.П.Д., ЕГН **********

     Определя се местоживеене на детето М. Г. Д. ЕГН ********** при майката Д.П.Д., ЕГН ********** на  адрес: ***.

 

 

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на детето М. Г. Д. ЕГН ********** с бащата  Г.  С.Д. ЕГН **********:

всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца - от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, 20 дни през лятото, по време, което не съвпада с годишния отпуск на майката, както и по всяко друго време с предварителна уговорка на майката.

 

ОСЪЖДА бащата Г.  С.Д. ЕГН ********** да заплаща на непълнолетното си дете М. Г. Д. ЕГН ********** чрез неговата майка Д.П.Д., ЕГН **********, месечна ИЗДРЪЖКА в размер на 150 (сто и петдесет) лева/месечно, считано от влизане в сила на решението - 05.06.2019г. до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при просрочие.

Издръжката да се заплаща до 5-то число на месеца, за
който се отнася, чрез майката, по посочена от нея банкова сметка

 

            Страните уговарят, че след прекратяването на брака няма да си дължат издръжка един на друг.

  Семейното жилище, находящо се в с. Г. И., обл. П., ******, да се предостави за ползване на съпругата Д.П.Д., ЕГН ********** след прекратяването на брака.

  Страните заявяват, че по време на брака си не са придобивали движими вещи, които да представляват съпружеска имуществена общност и нямат помежду си претенции за делба на движими вещи. Страните заявяват, че нямат парични влогове. Личните си вещи всеки от двамата си е получил извънсъдебно.

            Страните заявяват, че не са поемали общи задължения по време на брака си и всеки от съпрузите ще отговаря за поетите от него задължения.

             След прекратяването на брака съпругата Д.П.Д., ЕГН ********** ще продължи да носи брачното си фамилно име Д..

  С настоящото споразумение се уреждат всички лични отношения между страните във връзка с брака помежду им и прекратяването му и същите заявяват, че нямат никакви претенции един към друг по повод тези отношения.

 

            Всяка от страните ще заплати следващата й се държавна такса, а останалите разноски са за сметка на страните така, както са направени.

 

            ОСЪЖДА Г.  С.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

           ОСЪЖДА Г.  С.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 108 лева /сто и  осем лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство относно определената  издръжка.

 

            ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

Решението е  окончателно  и  не подлежи на обжалване.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.