Гражданско дело 5815/2019 - Решение - 09-07-2019

Решение по Гражданско дело 5815/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер          2883                 9.07.2019   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Пловдив                                                            I брачен състав

На девети юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на седемнадесети юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 5815                                                по описа за   2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

……………………………………………………………………………………

         По изложените съображения Съдът

                                               Р    Е    Ш    И   :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между П.Г., р. г., родена на ***г. в ***, *** ***, *** **********, *** **********, с адрес: *** и А.Г.Г. ЕГН ********** ***, сключен на ***г. в *** с Акт за граждански брак № ***-*** от ***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца З.А.Г. ЕГН ********** и Г.А.Г. ЕГН ********** се предоставят на майката П.Г., родена на ***г., като се определя местоживеене на децата на адреса на майката във ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на бащата А.Г.Г. ЕГН ********** с децата З.А.Г. ЕГН ********** и Г.А.Г. ЕГН **********, както следва: всеки втори и четвърти уикенд в месеца, с преспиване, за времето от 18:00 (осемнадесет нула, нула) часа в петък до 18:00 (осемнадесет нула, нула) часа на неделния ден, както и 30 (тридесет) дни през лятото във време, различно от времето на платения годишен отпуск на майката. В четните години да взима децата за Коледните празници. В нечетните години да взима децата за Новогодишните празници.

ОСЪЖДА бащата А.Г.Г. ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на всяко от децата З.А.Г. ЕГН ********** и Г.А.Г. ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител П.Г., родена на ***г. в размер на ¼ от минималната работна заплата за страната, считано от влизане на решението за прекратяване на брака в сила - 09.07.2019 г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска до настъпване на причина за нейното изменение или прекратяване. Издръжката е платима от 1-во до 15-то число на месеца.

ПОСТАНОВЯВА съпругата П.Г., родена на ***г. след прекратяване на брака да запази брачното си фамилно име, а именно: Г..

ПРЕДОСТАВЯ на А.Г.Г. ЕГН ********** ползването на семейното жилище находящо се в ***.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Придобитите по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно.

Двете страни заявяват, че нямат общи влогове, ценности, и вещи на значителна стойност, поради което нямат за подялба такива.

Страните заявяват, че нямат регистрирани ЕТ, търговски дружества, както и нямат участие в капиталови дружества и не притежават акции в такива.

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.