Гражданско дело 5689/2019 - Решение - 23-07-2019

Решение по Гражданско дело 5689/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     3142                     23 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   13 06 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Росица Марджева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 5689 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         ***********************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Х.И.А. ЕГН ********** И Д.Т.А. ЕГН **********  , сключен  на   *****.   година в гр.С. , област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № ****  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община С., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Родителските права  по отношение на детето от този брак- Т.Д. А. ЕГН ********** , ще се упражняват от бащата Д.Т.А. ЕГН ********** .Определя се местоживеене на детето при бащата - в жилище находящо се на адрес: гр.С., **** .

Майката Х.И.А. ЕГН ********** ще има правото да вижда детето Т.Д. А. ЕГН ********** ,както следва - всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 8.00 ч.събота до 18.00 ч. в неделя, както и 15 дни от лятната ваканция, като дните няма да съвпадат с годишния отпуск на бащата, както и празничните и рожден ни дни при предварителна уговорка между страните.

Майката Х.И.А. ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на сина си Т.Д. А. ЕГН ********** ,за осигуряване потребностите на детето ,в размер на 160 лв/ сто и шестдесет лева/. Сумата ще бъде превеждана по банков път на сметка:

IBAN : ***-то число на текущия месец за който се отнася.

Семейното жилище на страните с адрес гр С. обл П. ****** нямат претенции по този въпрос. Всички мебели и семейни вещи с изключение на личните вещи на г-жа А. остават да  **  ,което е собственост на съпруга и негови близки ,след прекратяването на брака ще се ползва от съпруга Д.Т.А. ЕГН **********.

Съпругата Х.И.А.  ще възстанови бащиното си фамилно име П.

Съпрузите се споразумяват, че не дължат месечна издръжка един на друг .

 

С така постигнатото споразумение страните заявяват, че са уредени всички лични и имуществени отношения между тях.

 

        ОСЪЖДА Х.И.А. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 135,20 лв.  сто тридесет и пет лв и двадесет стотинки/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Д.Т.А. ЕГН **********  ,да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. /двадесет лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.