Гражданско дело 5422/2019 - Разпореждане - 03-07-2019

Разпореждане по Гражданско дело 5422/2019г.

 

                                                         Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №63641

                                                        

                                                         03.07.2019г., гр. Пловдив

 

      ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІІ граждански състав, на 03.07.2019г., в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

      като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 5422 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

     Производството е по реда на чл. 129 ал. 2 от ГПК.  

     Исковата молба по делото е била оставена без движение до отстраняването на определени недостатъци на същата, подробно описани в разпореждането – да се посочат релевнати факти  и да се внесе държавна такса в точно определен размер . Съдът е указал на ищеца последиците от неизпълнението на дадените указания, определил е  седмодневен срок и е уведомил ищеца надлежно за разпореждането си. Това се е случило на дата  07.05.2019г. Срокът  е  бил удължен с още две седмици, но е  изтекъл ,включително и след даденото удължаване.

    До момента  недостатъците не  са отстранени, липсва и следваща  молба за удължаване на срок.

    Затова и поради неизпълнение на дадените от съда указания отстраняване на нередовности, исковата молба подлежи на връщане, а самото дело- на прекратяване.

    Воден от изложеното, съдът

 

        Р А З П О Р Е Д И : 

 

      Връща исковата молба входящ номер ( на РС ) 22949/05.04.2019г на подател – П.И., и прекратява производството по  гр. дело № 5422 по описа за 2019г.,   ПРС, ХІІ гр. състав.

 

       Разпореждането подлежи на обжалване пред състав на ПОС в срок от една седмица от датата на съобщаването му на ищеца, без препис за връчване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

Вярно с оригинала!

КГ