Гражданско дело 5395/2019 - Решение - 16-07-2019

Решение по Гражданско дело 5395/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3043/ 16.07.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и пети юни 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 5395 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.М.Д. ***, ЕГН **********  и В. Б.Д. ***, ЕГН **********,*** на ***** г. с Акт № **** г. на Общински народен съвет – гр. П.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 Страните се споразумяват, че след прекратяване на брака им, упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете – Б. В. Д., ЕГН ********** да бъде предоставено на майката - М.М.Д., като местоживеенето на детето Б. В. Д., ЕГН **********, се определя по местоживеенето на майката, която ще упражнява родителските права върху него.

 Страните уговарят следните мерки на лични отношения на бащата В.Б.Д. с детето Б. В. Д., ЕГН **********:

Всяка първа и трета седмица от месеца, от 18:30ч. в петък до 17.00ч. в неделя - с преспиване в дома на бащата, като за първа седмица се счита тази, в която и съботният, и неделният ден са от един месец;

-   Когато месецът е с пет седмици, като съботата и неделята на петата седмица са в един месец, първият месец в годината с пет седмици петата събота и неделя детето да е при бащата, а следващият при майката, като така страните ще се редуват;

-   35 (тридесет и пет) дни през лятото, които не съвпадат с времето на ползване от майката на годишния й отпуск;

-   През Коледните празници, както следва: на дата 24-ти декември -Бъдни вечер, детето Б. В. Д., ЕГН **********, ще бъде при майката, а от 10:00ч. на 25-ти декември до 18:00ч. на 26-ти декември детето ще е при бащата с преспиване.

-   През Новогодишните празници на всяка нечетна календарна година, считано от 10:00ч. на 31-ти декември до 18:00ч. на 01-ви януари на следващата година детето ще бъде при бащата, а през същия период на четни календарни години детето ще бъде при майката;

-  Всяка четна година - през първата половина от Великденската ваканция ще е при майката М.М.Д., а втората половина от тази ваканция ще бъде при бащата.

-    Всяка нечетна календарна година - през първата половина от Великденската ваканция детето ще е при бащата, с преспиване в дома на бащата, а втората половина от тази ваканция ще бъде при майката.

-    По свое желание детето да може да осъществява контакти с баща си и извън определения режим, като майката - М.М.Д., предоставя възможност за свободно осъществяване на други контакти както и възможност за телефонни разговори и видео разговори по „Скайп" или друга система на интернет видеокомуникация - във време, удобно за детето, както и възможност за кореспонденция - писмена и по електронен път - неограничено, във време, удобно за детето.

-    Пребиваванията на детето в лагери, участието му в екскурзии, зелени училища и др. подобни, организирани от училището или от други образователни институции, които то посещава самостоятелно, не променят правилата на уговорения режим на лични отношения, нито дават право на компенсация на времето, през което детето не е било при съответния родител поради пребиваването му на лагер, екскурзия, зелено училище или друго подобно мероприятие.

-   Официалните празници и инцидентно неучебните дни, ако са с продължителност до два последователни дни, не влияят уговорения режим.

-   На личните празници на детето (рожден ден, имен ден, първи учебен ден, кръщене, завършване на училище, продукции и др. под.), детето прекарва с двамата родители максимално дълго време през съответния ден, независимо от определения режим на лични отношения.

-   На личните празници на всекиго от родителите си празнуващият ще бъде с детето. На рождените и имените дни на б. си и д. си детето има право да е с тях.

-   Бащата ще уведомява майката най-късно в предходния ден, в случай че е в невъзможност да види и вземе детето съобразно определените контакти.

- След прекратяване на брака бащата В.Б.Д. ще заплаща на М.М.Д. в качеството й на майка и законен представител на малолетното им дете – Б. В. Д., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 220,00 /двеста и двадесет/ лева за периода от постановяване на Решението за една година занапред, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане, а след това – в размер на 300 лв./триста лева/ месечно  до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

 Страните заявяват, че са здрави и работоспособни и не си дължат един на друг издръжка след прекратяване на брака.

            Съпрузите заявяват, че по време на брака си не са придобили общи влогове.

            Съпрузите заявяват, че кредитите, отпуснати на всеки един от тях, се поемат от този от тях, на чието име е бил предоставен от съответната кредитна институция.

            Съпрузите заявяват, че нямат помежду си претенции по смисъла на чл. 30, ал. 1 СК.

            Страните заявяват, че след прекратяване на брака, СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., ******, ще се ползва от съпругата М.М.Д. и роденото от брака малолетно   дете – Б. В. Д., ЕГН **********, до навършване пълнолетие на детето.

 След развода съпругата ще носи брачното си фамилно име - Д., като след прекратяване на брака ще се именова М.М.Д.;

Разноските остават в тежест на страната, която ги е направила.

ОСЪЖДА М.М.Д. ***, ЕГН **********,***  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС  сумата от 10,00 лв. (десет  лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА В. Б.Д. ***, ЕГН **********,***  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 168,40 лв. (сто шестдесет и осем  лева и четиридесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР