Гражданско дело 533/2019 - Определение - 20-08-2019

Определение по Гражданско дело 533/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

     Номер  9329                         20.08.2019 година                град Пловдив

 

  ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесети август две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                 Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ    

                                                 

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 533 по описа за 2019 година

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Мотивиран така, съдът

 

                                    О         П         Р         Е         Д         Е         Л         И:

           

            ВРЪЩА искова молба с вх.№ 2473/14.01.2019г. по описа на ПРС, предявена от М.И.М. против П.И.М..

            ПРЕКРАТЯВА, производството по гр.д. №533/2019г. по описа на Пловдивския районен съд.

           

            Определението може да бъде обжалвано пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването.

             

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./Ж.Желев/

 

            Вярно с оригинала

            ВД