Гражданско дело 531/2019 - Решение - 12-07-2019

Решение по Гражданско дело 531/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    2961       12 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   28 05 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер  532 по описа за 2019  година

намери за установено следното:

          Производство пред първата инстанция е по реда на глава ХХV1 от ГПК.

****************************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между З.Д.К. ЕГН ********** против  К.Т.К. ЕГН ********** , сключен  на ****.   година в с. Ч. общ. Р. обл.П.,  за което е съставен Акт за граждански брак №******. – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община Р. обл .П.,КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН ,БЕЗ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ВИНАТА .

         УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 49  ал 4 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Страните желаят бракът им да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен ,без съдът да се произнася по въпроса за вината.

 

Родителските права по отношение на непълнолетните деца на страните М. К.К., родена на *** г. ЕГН **********  и Т. К.К., родена на *** г.ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката.

Определя се местоживеене на децата при майката.

Бащата К.Т.К. ЕГН ********** ще може да осъществява режим на лични отношения с децата М. К.К., родена на *** г. ЕГН **********  и Т. К.К., родена на *** г.ЕГН **********, както следва:

Всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 18:00 часа в петък, до 18:00 часа в неделя;

20 дни през лятото, които да не съвпадат с годишния платен отпуск на майката, както и 10 дни през зимния период, които  не съвпадат с отпуска на майката

По време на Коледната ваканция - за три дни, всяка четна година и за три дни за новогодишните празници в годините, които завършват на нечетно число.

Издръжката, която бащата К.Т.К., ЕГН: ********** ,се задължава да заплаща на децата М. К.К., родена на *** г. и Т. К.К., родена на ***, чрез  тяхната майка и законен представител З.Д.К., ЕГН: ********** , е в размер на 160 /сто и шестдесет/ лева за всяко от децата , считано от 14.01.2018 г. до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при просрочие;

Семейното жилище на страните, находящо се в с. Ч., *** собственост на родителите на съпруга, след прекратяването на брака ще се ползва от съпруга.

Страните декларират, че са работоспособни и здрави и не си дължат взаимно издръжка след прекратяването на брака.

 

Съпругата, след прекратяването на брака ще носи предбрачното си фамилно име Д..

Разноските по делото ще се поемат от всяка от страните поравно, така както са направени.

 

ОСЪЖДА К.Т.К. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 250,40 лв /  двеста и петдесет лв и четиридесет стотинки/, представляващи държавни такси за настоящото производство.

 

ОСЪЖДА З.Д.К. ЕГН **********  ,да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. /  двадесет лева /, представляващи държавни такси за настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба само в частта, относно прекратяването на брака, в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне, пред Пловдивския Окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.