Гражданско дело 5201/2019 - Определение - 15-07-2019

Определение по Гражданско дело 5201/2019г.

П Р О Т О К О Л № 7884

 

15.07.2019 година                                             гр. Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХХІ граждански състав  

На петнадесети юли                                          2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

Секретар: Малина Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

гражданско дело № 5201 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09,50 часа, след изпълнение на процедурата по чл. 142, ал. 1 ГПК, се явиха:

 

ИЩЦОВОТО ДРУЖЕСТВО „К.“ ЕООД  - редовно призовано за днешното съдебно заседание, представлява се от а. О, с пълномощно по делото, представя и изрично пълномощно.

ОТВЕТНОТО ДРУЖЕСТВО „ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ООД – редовно призовано за днешното съдебно заседание, представлява се от у.  Д. П. Д. – представя лична карта, която след констатация на самоличността се върна.

 

А.О: Да се даде ход на делото.

У. Д: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

…………………………………………………………………

На основание чл. 78, ал. 9 ГПК, половината от внесената държавна такса в размер на 75 лв. следва да се върне на ищеца по посочената банкова сметка. ***рекратено.

Водим от горното,

СЪДЪТ

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 5201/2019 г. по описа на ПРС – ХХІ гр.с.

ДА СЕ ВЪРНЕ половината от внесената държавна такса в размер на 75 лв. на ищеца по следната банкова сметка: ***: ***, BIC: ***, Титуляр: „К.” ЕООД

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което Съдът одобрява постигнатата спогодба, има характер на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството по делото, подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10,04  часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:п

                           

 

                                               СЕКРЕТАР:п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

МП