Гражданско дело 5108/2019 - Решение - 24-07-2019

Р Е Ш Е Н И Е

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 3151                    24.07.2019.                    Гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, I-ти гр. състав в открито съдебно заседание на   трети юли  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА ТРАЙКОВА

 

при участието на секретаря Цвета Василева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 5108 по описа на ПРС за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правна квалификация чл. 357 от Кодекса на труда, вр. с чл. 358, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, вр. с чл. 188, т. 2 от КТ.

Ищецът Ю. М.А. с ЕГН ********** е предявил против ИТД ЕООД с ЕИК 115032923 иск да бъде призната за незаконосъобразна заповед № */19.03.2019г. на работодателя му, с която на ищеца е наложено дисциплинарно наказание “***” и като такава да бъде отменена, както и да му се присъдят разноските по делото.

Твърди се, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като при нейното постановяване не са спазени законовите изисквания, като в нея липсват мотиви защо се счита, че от дадените писмени обяснения на работника не били посочени уважителни причини, както и че от страна на ищеца няма допуснато нарушаване на трудовата дисциплина, тъй като не се касае до неизпълнение на законно нареждане на работодателя, а до възлагането на трудови функции, нямащи общо с длъжността на ищеца като *****/***, доколкото   работодателят бил възложил на ищеца закупуване на строителни материали, необходими за строителството на новостроящ се цех. Освен това се излагат съображения, че  наложеното наказание не съответства на тежестта на извършеното нарушение, понеже издадената заповед за налагане на забележка не била влязла в сила, защото била обжалвана пред съда.

От ответника е постъпил писмен отговор в срок, с който се взема становище за допустимост, но неоснователност на предявения иск, поради което се моли съдът да го отхвърли.

Признава се обстоятелството, че към момента на налагане на наказанието ищецът е бил в трудово правоотношение с ответника на длъжността *****/***, както и че с оспорената заповед му е наложено дисциплинарно наказание “***”.

Твърди се обаче, че заповедта е законосъобразна, издадена при спазване изискванията на КТ, че ищецът е извършил вмененото му във вина нарушение, че наложеното наказание съответства на тежестта на нарушението, като са спазени предвидените в чл. 194 от КТ срокове.

Ето защо се моли искът да се отхвърли. Претендират се разноски.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и обсъди събраните по делото доказателства, достигна до следните фактически и правни изводи:

За да бъде уважен искът предявеният иск да бъде отменена заповедта за налагане на дисциплинарното наказание “***“ като незаконосъобразна е необходимо ищецът да установи, че е работил по трудово правоотношение с ответното дружество и че с оспорената заповед му е наложено дисциплинарно наказание “***”. Оттук насетне в тежест на ответника е да установи, че дисциплинарното наказание е законосъобразно наложено, а именно че заповедта е издадена от лице, носител на работодателската власт, че същата притежава изискуемите от закона реквизити, че ищецът е извършил посоченото в заповедта нарушение на трудовата дисциплина и че същото е извършено виновно; че тежестта на нарушението съответства на тежестта на наказанието, че процедурата по налагане на дисциплинарното наказание е спазена и наказанието е наложено в предвидените в разпоредбата на чл. 194 от КТ срокове.

От представената заповед за налагане на наказанието се установява, че ищецът е наказан за извършено нарушение на трудовата дисциплина съгласно член 186 и чл. 187, ал. 1, т. 3 и 7 от КТ, въз основа на извършена проверка, за неизпълнение на възложена работа и нареждане на работодателя. Съгласно цитираната заповед ищецът е получил нареждане от ***на дружеството да проучи условията и местата, от които може да се закупи определен строителен материал, като е счел, че отказът на ищеца да изпълни това нареждане е неоснователен, доколкото в производствения процес се включват и дейностите по изграждане и поддържане на производствените мощности, сгради и съоръжения, а и доколкото в т. 3 от дл. характеристика могат да бъдат възлагани и други задачи, свързани с работата му, като снабдяването с материали е свързано с изпълняваната от ищеца длъжност.

Ищецът не отрича, че са му били поискани писмени обяснения, каквито са били дадени, като излага, че даденото му за излагане на обяснения време било малко. От представената електронна кореспонденция, водена между ищеца и П.П., както и между ищеца и ***Д.се установява, че на 12.03.2019г. ****на дружеството е възложил на ищеца да закупи противопожарна боя за боядисване на метални колони в новостроящия се цех. На 13.03.2019г. ищецът отговаря, че задълженията му са свързани с подсигуряване нуждите на производствения процес, а именно: поръчка и доставки на материали, оцветители, опаковки, капачки, някой видове пре-форми1, добавки, осигуряване транспорт по внос и износ, както и поръчка на резервни части  за машини … т. нар. материално и техническо снабдяване, а всякакви други покупки, услуги  и монтажни дейности в предприятието свързани с боя за боядисване, арматури, бигли, ВИК тръби, тухли и др. са дейности извън договорените. Накрая ищецът завършва, че колегите закупчици следва да се занимаят с този вид дейност, но отговаря, че такава боя може да се купи в ****с 10 отстъпка. На 15.03.2019г. в 11.46 часа от ищеца са били поискани написани на ръка обяснения защо не е изпълнил поставената му от ***задача, свързана с намирането на доставчик и договорка за цена на боя за новия цех със срок за даване на обяснения – до края на деня. В 16.41 часа на същия ден - 15.03.2019г. ищецът е поискал разумен срок за отговор, като на 19.03.2019г. в 14:28 часа дава обяснения, касаещи обаче други негови задължения, от които обяснения се установява, че няма трудовоправни отношения с ЕТ „ИТД Механик“, както и че новата информация за изделия /основно крепежни елементи/  са свързани с дейността на ЕТ, като до този момент ищецът не е поръчвал и работил. Ищецът е посочил, че му е необходимо повече време, но че ще се опита да подсигури доставките. Накрая ищецът е помолил да му бъдат изпратени заявките, понеже не ги бил получил. От така изложеното следва извода, че от ищеца са били поискани обяснения не на 13.03.2019г., както се посочва в заповедта за налагане на наказанието, а на 15.03.2019г. в 11:46 часа със срок до края на работния ден. Установява се, че 15.03.2019г. в 16:41 часа ищецът е поискал разумен срок за даване на обяснения, но от страна на работодателя такъв срок не е бил определен, като на 19.03.2019г. със заповед от 19.03.2019г. на ищеца е наложено наказанието ***. Съдът намира, че определеното на ищеца време за за даване на обяснения е достатъчно, т.к. ищецът е бил запознат с фактите и обстоятелствата, касаещи нарушението и е осъществил правото си да даде обяснения. Отделно от това заповедта за налагане на дисц. наказание е мотивирана, като в същата са били са посочени нарушителят, извършеното нарушение, наказанието и законния текст въз основа на които се налага, така че ищецът да  е наясно за какво и защо бива наказан, като работодателят е посочил защо не възприема дадените от ищеца обяснения. Времето на извършване на нарушението е определящо за срока на налагане на наказанието, както и да не бъде наложено два пъти наказание за едно и също нарушение, ето защо непосочването му не е определящо за законосъобразността на заповедта, доколкото ищецът е бил наясно с обективните и субективни признаци на нарушението. Доколкото от ищеца няма изразени оплаквания в исковата молба или в искането за даване на по-дълъг срок за даване на обяснения, заповедта следва да приема за законосъобразна.

От представената длъжностна характеристика за длъжността **** се установява, че в характеристиката на работата влиза планирането, организирането, координирането и контролирането на цялостната дейност по осигуряване на производството на предприятието със суровини и материали, горива и енергия, и др. , като в т. 3 от характеристиката е посочено, че на ищеца могат да се възлагат и други конкретно възложени задачи от ръководството на предприятието, свързани с работата му. Освен изложеното ищецът заема длъжността *****, като според разпитаната свидетелка П.П., домакин на склад в дружеството, той е ****и към него се отправят всички заявки за материали, за които няма утвърдени доставчици. Този свидетел е обяснил, че закупчиците се включват едва когато има утвърден доставчик на стоките и материалите. Съдът намира, че възложената му от ***конкретна задача – да намери боя, необходима за боядисването на производствена мощност на ответника не излиза извън предписаните в трудовия договор и дл. характеристика трудови задължения. Ищецът е този, който трябва да осигури производствения цикъл на предприятието с необходимите за това материали и суровини, като в длъжностната характеристика не са конкретизирани по вид суровините и материалите, както се опитва да ги определи ищеца в исковата молба, важното е, че те са свързани с набавянето на материали и суровини, свързани с дейността на работодателя.

При налагане на наказанието работодателят се е мотивирал с наложено на ищеца предходно наказание „***“ за други трудови провинения, а освен това следва да бъде взето предвид и обстоятелството, че неизпълнението на законното нареждане на работодателя да се намери доставчик на боя, необходима за нова производствена мощност е съществено по своя характер, понеже съставлява част от основните трудови задължения на ищеца като *****/*****, което гарантира нормалното протичане на производствения процес, като наложеното като вид наказание съответства на установеното от фактическа страна виновно поведение на работника, субсумиращо се в неизпълнението на негово трудово задължение.

С  оглед изложеното искът се явява неоснователен, като на ответника ще се присъдят разноски от 350 лева платено адв. възнаграждение. Така мотивиран, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Ю. М.А. с ЕГН ********** против ИТД ЕООД с ЕИК 115032923 иск за признаване на Заповед № */19.03.2019г., издадена от *** И.Д., с която на Ю. М.А. с ЕГН **********, заемащ длъжността *****/****е наложено дисциплинарно наказание "***" ЗА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА, както и за нейната отмяна, като неоснователен. 

ОСЪЖДА Ю. М.А. с ЕГН ********** да заплати на ИТД ЕООД с ЕИК 115032923 разноски от 350 лева платено адв. възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Анета Трайкова

 

Вярно с оригинала: Ц.В.