Гражданско дело 5104/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 5104/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

  3011     15.07.2019г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, гражданско отделение, в открито заседание на първи юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

          

                  при секретаря Марина Кондарева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5104 по описа на съда за 2019 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

               Производството е образувано по молба с правно основание чл.38, ал.4, във връзка с чл.54 и сл. от Закона за гражданската регистрация.

.............................................................................................................................................................

      По изложените съображения Пловдивски районен съд

                                  

РЕШИ:

      ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че лицето К. /К./ М. М. е починал на ***, през време на ***.

      РАЗПОРЕЖДА да се състави Акт за смърт на лицето К. /К./ М. М..

 

      След влизане на решението в сила, заверен препис от същото да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община ***, за съставяне на Акт за смърт и за надлежно вписване в регистрите на населението.

 

      Решението подлежи на обжалване в двуседмичен  срок от връчването му на страните пред Пловдивски окръжен съд.

                                                                                        

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:п/ Н.Славчева

 

Вярно с оригинала.

М.К.