Гражданско дело 5044/2019 - Решение - 22-07-2019

Решение по Гражданско дело 5044/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер   3120              22.07.2019   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Пловдив                                                             I брачен състав

На двадесет и втори юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на деветнадесети юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 5044                                                         по описа за 2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         ***********************************************************

         По изложените съображения Съдът

                                               Р    Е    Ш    И   :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.Ц.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** и Г.П.Г., ЕГН **********,***, сключен на *** г. в гр. П., като е съставен Акт за граждански брак № ***. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете П.Р.Г., роден на *** г. с ЕГН ********** се предоставят на майката Г.П.Г., ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на Р.Ц.Г., ЕГН ********** с детето П.Р.Г., ЕГН **********, както следва: всеки вторник и четвъртък, както и всяка първа и трета събота и неделя, като го взима при себе си от 09:00 на съботния ден до 19:00 часа на неделния ден; както и за 20 /двадесет/ дена през лятото, които да не съвпадат с времето, през което майката ще ползва платения си годишен отпуск. Детето ще е с бащата Р.Ц.Г. през Коледните и Новогодишните празници и с майка му Г.П.Г. за Великденските празници в четна календарна година, а в нечетна календарна година ще е с бащата за Великденските и с майката за Коледните и Новогодишните празници.

ОСЪЖДА бащата Р.Ц.Г., ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете П.Р.Г., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Г.П.Г., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 140 лв. /сто и четиридесет лева/, платима до 5то число на всеки месец, считано от 01.04.2019г., ведно със законната лихва за всяко закъснение, до настъпване на причина за нейното изменение или прекратяване.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Г.П.Г., ЕГН ********** след прекратяване на брака да възстанови предбрачното фамилно име Й.

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

Придобитите по време на брака ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка *** модел *** държавен peг. номер ******* двиг. № ******* рама № ****, цвят **** и ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка *, модел * държавен peг. номер * двиг. № *, рама№ * цвят * остават в режим на обикновена съсобственост.

Съпрузите нямат влогове в лева или валута, които да представляват съпружеска имуществена общност. Относно другите движимите вещи, освен описаните автомобили, придобити по време на брака, заявяват, че нямат никакви имуществени претенции по отношение на тях.

Всички други кредити към финансови институции и физически лица, ще се погасяват от този, който ги е направил.

Страните нямат общи фирми и дялове в търговски дружества.

Молителите нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

ОСЪЖДА Г.П.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА Р.Ц.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 60,00 лева /шестдесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Т. Маслинкова

Вярно с оригинала.

М.К.