Гражданско дело 504/2019 - Решение - 30-07-2019

Решение по Гражданско дело 504/2019г.

                                       Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

  3218               30 07 2019 година                       град Пловдив

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  брачно отделение, III брачен състав, в публично заседание на  30 05 2019 година, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

                                              

при участието на секретаря Петя Карабиберова ,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12694 по описа на съда за 2012 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 59, ал. 9 от Семейния кодекс (СК), подадена от А.М.П. ЕГН ********** ПРОТИВ Е.И.Н. – П. ЕГН **********

………………………………………………………………………………...

 

           По изложените съображения, Съдът

 

                                               

 

                                       Р    Е    Ш    И   :

 

УВАЖАВА предявения  от А.М.П. ЕГН ********** ПРОТИВ Е.И.Н. – П. ЕГН ********** иск за промяна в постановените  с Решение на ПРС №2532/24.07.2017 г. по гр. дело № 8608/2017 г. на ІІІ бр. състав, мерки ,относно упражняването на родителските права спрямо детето  М.А.П. ЕГН **********    ,КАТО ПРЕДОСТАВЯ ЗАНАПРЕД УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА НА  БАЩАТА А.М.П. ЕГН **********  И ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО ПРИ  БАЩАТА.

ОПРЕДЕЛЯ следния режим за лични контакти между МАЙКАТА Е.И.Н. – П. ЕГН **********   И ДЕТЕТО М.А.П. ЕГН **********   всяка  първа и трета седмица от месеца , от 9ч в събота  до 18ч в неделя ,с преспиване в дома на майката/ когато същата пребивава в РБългария/   , първата половина от Коледната ваканция на всяка четна година и втората половина на Коледната ваканция на всяка нечетна година , както и един месец през лятото ,който да не съвпада с отпуска на бащата .

  ОСЪЖДА Е.И.Н. – П. ЕГН **********   , ДА ЗАПЛАЩА НА СИНА СИ М.А.П. ЕГН **********       , чрез  НЕГОВИЯ БАЩА  И ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ А.М.П. ЕГН ********** ,МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА В РАЗМЕР НА 250 ЛВ/ двеста и петдесет лева/  ,НАЧИНАЯ ОТ   11 01 2019г ,ДО НАСТЪПВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ,ВОДЕЩИ ДО ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ИЗДРЪЖКА,ВЕДНО СЪС ЗАКОННАТА ЛИХВА ВЪРХУ ВСЯКА ЗАКЪСНЯЛА ВНОСКА , ОТ ПАДЕЖА ДО ОКОНЧАТЕЛНОТО И ИЗПЛАЩАНЕ  .

ПРЕКРАТЯВА ИЗДРЪЖКАТА ,КОЯТО бащата А.М.П. ЕГН **********  ДЪЛЖИ НА СИНА СИ М.А.П. ЕГН **********      ,ОПРЕДЕЛЕНА С Решение 2532/24.07.2017 г. по гр. дело № 8608/2017 г. на ІІІ бр. състав .

 ОСЪЖДА Е.И.Н. – П. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 420 лв. /  четиристотин и двадесет лева./, представляваща държавни такси за настоящото производство

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне, пред Пловдивския Окръжен съд.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Недялка Вълчева

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.