Гражданско дело 5038/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 5038/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3005/  15.07.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и пети юни 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 5038 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………………………………………………………………..

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.Я.М. ***, ЕГН ********** и И.П.М. ***, ЕГН **********,*** на **** г. с Акт № **** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

1. Бракът между страните, сключен на ****** г. в гр. П., за който в Община П. е съставен акт за граждански брак № **** г., да се прекрати по взаимно съгласие при наличието на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод.

2. Страните не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

3. След прекратяване на брака съпругата И.Я.М. си връща предбрачното си фамилно име Д.

4. Семейното жилище, представляващо Поземлен имот с идентификатор 55909.501.293 (петдесет и пет хиляди деветстотин и девет точка петстотин и едно точка двеста деветдесет и три) в гр. П., община П., област П., по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-270/02.05.2019 г. на И. Д. НА АГКК, с адрес на поземления имот: гр. П., п.к. ****, ****, с площ 380 /триста и осемдесет/ кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходния план: 293 /двеста деветдесет и три/, квартал 18 /осемнадесет/, парцел XV-293 /двадесет и пет римско тире двеста деветдесет и три/, при съседи: 55509.501.2149, 55509.501.202, 55509.501.286, 55509.501.285, 55509.501.284, 55509.501.294,

ведно с построените в него сгради:

55909.501.293.1 (петдесет и пет хиляди деветстотин и девет точка петстотин и едно точка двеста деветдесет и три точка едно), със застроена площ 77 /седемдесет и седем/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна;

55909.501.293.2 (петдесет и пет хиляди деветстотин и девет точка петстотин и едно точка двеста деветдесет и три точка две), със застроена площ 29 /двадесет и девет/ кв. м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна;

55909.501.293.3 (петдесет и пет хиляди деветстотин и девет точка петстотин и едно точка двеста деветдесет и три точка), със застроена площ 25 /двадесет и пет/ кв. м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Хангар, депо;

55909.501.293.4 (петдесет и пет хиляди деветстотин и девет точка петстотин и едно точка двеста деветдесет и три точка четири), със застроена площ 15 /петнадесет/ кв. м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Хангар, депо; и

55909.501.293.6 (петдесет и пет хиляди деветстотин и девет точка петстотин и едно точка двеста деветдесет и три точка шест), със застроена площ 9 /девет/ кв. м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Селскостопанска сграда,

след прекратяване на брака ще се ползва от съпруга И.П.М..

5. Собствеността върху придобитите по време на брака недвижими имоти се поделя така:

5.1. Поземлен имот с идентификатор 55909.501.293 (петдесет и пет хиляди деветстотин и девет точка петстотин и едно точка двеста деветдесет и три) в гр. П., община П., област П., по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-270/02.05.2019 г. на И. Д. НА АГКК, с адрес на поземления имот: гр. П., п.к. ******, с площ 380 /триста и осемдесет/ кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходния план: 293 /двеста деветдесет и три/, квартал 18 /осемнадесет/, парцел XV-293 /двадесет и пет римско тире двеста деветдесет и три/,  

при съседи: 55509.501.2149, 55509.501.202, 55509.501.286, 55509.501.285, 55509.501.284, 55509.501.294,

ведно с построените в него сгради:

55909.501.293.1 (петдесет и пет хиляди деветстотин и девет точка петстотин и едно точка двеста деветдесет и три точка едно), със застроена площ 77 /седемдесет и седем/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна;

55909.501.293.2 (петдесет и пет хиляди деветстотин и девет точка петстотин и едно точка двеста деветдесет и три точка две), със застроена площ 29 /двадесет и девет/ кв. м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна;

55909.501.293.3 (петдесет и пет хиляди деветстотин и девет точка петстотин и едно точка двеста деветдесет и три точка), със застроена площ 25 /двадесет и пет/ кв. м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Хангар, депо;

55909.501.293.4 (петдесет и пет хиляди деветстотин и девет точка петстотин и едно точка двеста деветдесет и три точка четири), със застроена площ 15 /петнадесет/ кв. м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Хангар, депо; и

55909.501.293.6 (петдесет и пет хиляди деветстотин и девет точка петстотин и едно точка двеста деветдесет и три точка шест), със застроена площ 9 /девет/ кв. м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Селскостопанска сграда,

При собственици:

И.П.М. – ¼ /една четвърт/ и.ч. от наследяване от б. си П. А. М. /Нотариален акт за покупко-продажба № *****, том ******, дело № ***** г. на н. при П. н. с. и Удостоверение за наследници изх. № ГС-354-131 от 03.05.2019 г. на Община П. / и 3/8 /три осми/ и.ч. от покупка по време на брака от К. Н. М. /Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от ***** г. на н. Е. А., с рег. № ….. на НК, вписан в Служба по вписванията – П. вх. рег. № ****** г., акт № ******, том ******, дело № ******, и

И.Я.М. - 3/8 /три осми/ и.ч. от покупка по време на брака от К. Н. М. /Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от ****** г. на н. Е. А., с рег. № **** на НК, вписан в Служба по вписванията – П. вх. рег. № ****** от ****** г., акт № ******, том ******, дело № ******,

остава в изключителна собственост на И.П.М., ЕГН **********.

Данъчната оценка на целия имот съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК изх. № 6608009158/07.03.2019 г. на Община П. е 7169,30 лева /седем хиляди сто шестдесет и девет лева и тридесет стотинки/, а на прехвърляните на И.П.М. 3/8 /три осми/ и.ч. от него – 2688,49 лева.

5.2. Поземлен имот с идентификатор 55909.20.163 (петдесет и пет хиляди деветстотин и девет точка двадесет точка сто шестдесет и три) в гр. П., община П., област П., по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-270/02.05.2019 г. на И. Д. НА АГКК, с адрес на поземления имот: гр. П., п.к. ******, с площ 2431 /две хиляди четиристотин тридесет и един/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За стопански двор, стар идентификатор – няма, номер по предходния план: 000065 /нула нула нула нула шест пет/квартал: по плана на Стопански двор, парел 24-06-03-00 /двадесет и четири тире нула шест тире нула три тире нула нула/, сезонен бригадирски лагер,

при съседи: 55509.20.127, 55509.301.406, 55509.20.164, 55509.20.129,

ведно със всички направени н него подобрения,

при собственици: И.П.М. и И.Я.М. – по ½ /една втора/ идеални части съгласно Договор за покупко-продажба на недвижим имот държавна земя – частна държавна собственост по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ от 11.10.2006 г., вписан в Служба по вписванията – П. ***** г., № ******, том *****, и Договор за покупко-продажба на недвижим имот от ****** г. между И.П.М. *** в ликвидация“, вписан в Служба по вписванията – П* ***** от *********,

остава в изключителна собственост на И.Я.М., ЕГН **********.

Данъчната оценка на целия имот съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК изх. № 6608009379/20.06.2019 г. на Община П. е 9596,30 лева /девет хиляди петстотин деветдесет и шест лева и тридесет стотинки/, а на прехвърляната на И.Я.М. 1/2 /една втора/ и.ч. от него – 4798,15 лева.

6. Съпрузите, страни по настоящото споразумение, заявяват, че всички движими вещи, придобити през време на брака им са поделили помежду си предварително, извънсъдебно и доброволно и нямат никакви претенции един към друг във връзка с тях.

7. Съпрузите, страни по настоящото споразумение, заявяват, че ако по време на брака си са придобили и притежават права по парични влогове или други банкови сметки, то те са лични за всеки от тях, така както е удостоверено в съответния документ, удостоверяващ правата на титуляра.

8. Съпрузите, страни по настоящото споразумение, заявяват, че погасяването на банкови кредити и банкови гаранции, поети по време на брака от който и да е от тях, остават лични за всеки от тях и не представляват задължение за другия съпруг след прекратяването на брака.

9. Разноските по делото се поемат от страните, така както са направени.

Страните заявяват, че с настоящото споразумение уреждат изцяло и окончателно всички свои лични и имуществени отношения и занапред никой от тях няма да има каквито и да било претенции по отношение на другия.

ОСЪЖДА И.Я.М. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 105,96 лв. (сто и пет лева и деветдесет и шест стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА И.Я.М. ***, ЕГН **********, да заплати местен данък по сметка на Община П. в размер на 119,95 / сто и деветнадесет лева и деветдесет и пет стотинки/.

ОСЪЖДА И.П.М. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 63,77 лв. /шестдесет и три лева и седемдесет и седем стотинки/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА И.П.М. ***, ЕГН **********, да заплати местен данък по сметка на Община П. в размер на 67,21 / шестдесет и седем лева и двадесет и една стотинки/.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР