Гражданско дело 5038/2019 - Решение - 14-10-2019

Решение по Гражданско дело 5038/2019г.

            Д  О  П  Ъ  Л  Н  И  Т  Е  Л  Н  О       Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3825

 

                                      Гр. Пловдив,  14.10.2019г.

 

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр.с.  в закрито заседание на четиринадесети октомври   две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

 като разгледа докладваното от съдията брачно дело № 5038  по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното :

   ……………………………………………………………………………………………………..

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ДОПЪЛВА Решение № 3005/15.07.2019г. по гр. дело № 5038/2019г. на ПРС, ІІ бр.с., КАТО В   ДИСПОЗИТИВА  на същото да се чете и:  „Поземлен имот с идентификатор 55909.20.163 остава в изключителна собственост на И.Я.М., ЕГН **********, като И.П.М., ЕГН ********** ще ползва този имот ведно с подобрения в него  за срок от една година, начиная от датата на споразумението – 25.06.2019г.“    

Решението  е окончателно.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР