Гражданско дело 5012/2019 - Решение - 12-07-2019

Решение по Гражданско дело 5012/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    2964       12 07 2019 година                        град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

На   11 06 2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар:Марияна Михайлова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 5012  по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

*********************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.В.П. ЕГН ********** И Ц.Д.П. ЕГН **********  , сключен  на ***. в гр . за което е съставен Акт за граждански брак  ***. – видно от представеното Удостоверение за сключен граждански брак   на Община П. ,. ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

Страните  изразяват съгласието си бракът им , сключен на на *** в гр. П. с Акт за граждански брак № **., за което е издадено удостоверение за сключен граждански брак ** от гр. П., да бъде прекратен по  взаимно съгласие .

 След прекратяване на брака страните няма да си дължат издръжка един на друг.

Семейното  жилище е придобито по време на брака , при режим на съпружеска имуществена общност, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ** находящ се в гр. П., община П., обл. П., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №** на И. д. на АГКК, с адрес на имота: град П., *** който самостоятелен обект се намира в сграда № * разположена в поземлен имот с идентификатор *, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ по документ от 70.53, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - ****и 1,01% идеални части от общите части на сградата, и след прекратяването на брака  остава в режим на обикновена съсобственост на двамата съпрузи с равни дялове за всеки един от тях.

4.       Семейното ни жилище, описано в точка трета от споразумението, с адрес: град
П., **** ще се ползва пожизнено от съпругата
Ц.Д.П., ЕГН: **********.

5.След прекратяване на брака  съпругата Ц.Д.П. ще носи брачното си фамилно име - П..

6.Вноските в полза на ***, по з. и., вписана с молба за учредяване на законна ипотека от **в С. по в. гр. П., ще се изплащат от съпруга И.В.П..

 

7.       Придобитите по време на брака движими вещи съпрузите са разделили извънсъдебно.

8. Страните декларират, че нямат придобити по време на брака, съставляващи съпружеска имуществена общност, моторни превозни средства.

 

9. Страните се споразумяват дължимите държавни такси по производството да се заплатят от съпруга - И.В.П., а разноските за адвокатски възнаграждения да се заплатят от всяка една от страните, така, както са направени.

Страните декларират, че с постигането и подписването на настоящото споразумение, са уредили всички имуществени и неимуществени отношения помежду си във връзка с прекратяването на брака им и нямат претенции един към друг сега и за в бъдеще по въпросите - предмет на настоящото споразумение.

ОСЪЖДА И.В.П. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС от 40,00лв. /  четиридесет лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

    

РАЙОНЕНСЪДИЯ:/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.