Гражданско дело 5009/2019 - Решение - 26-07-2019

Решение по Гражданско дело 5009/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   3175                    26 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   25 06 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: МАРИНА КЪНЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 5009 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

***********************************************************************

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.А.Я. ЕГН ********** И Д.М.Я. ЕГН **********, сключен  на   ***** в с. Я. обл . П., за което е съставен Акт за граждански брак №****** година на Община Р.- П. – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

Семейното жилище, находящо се в град П., ******, лична собственост на съпруга Д.М.Я., след развода ще се ползва от Д.М.Я., като съпругата А.А.Я. заявява, че няма претенции за ползването му.

Страните нямат претенции за издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - Л.

Придобитата по време на брака  движима вещ, представляваща моторно превозно средство, се поделя както следва:

В дял на съпруга Д.М.Я., ЕГН **********, се поставя

следното МПС, а именно: вид: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка: Хонда, модел: ФР В,

цвят: ******, с per. № ******, с двигател № ******,

рама № *******.

За уравняване дяла на  съпругата А.А.Я., ЕГН **********, съпругът Д.М.Я., ЕГН ********** следва да заплати сумата от 3000 лева. Сумата следва да бъде платена до 30.06.2019 г.

Относно другите движимите вещи съпрузите заявяват, че са уредили напълно и окончателно отношенията си по повод на тяхната делба.

По време на брака съпрузите  не са придобили по възмезден начин недвижими имоти в режим на съпружеска имуществена общност.

По време на брака  съпрузите не са придобили общи влогове. Кредитите, отпуснати на всеки един от тях, се поемат от този съпруг, на чието име е бил предоставен кредитът  от съответната кредитна институция.

Разноските по делото се поемат от  съпрузите поравно.

 

ОСЪЖДА А.А.Я. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 80  лв. / осемдесет  лева/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 ОСЪЖДА Д.М.Я. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 40  лв. / четиридесет  лева/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

 

ОСЪЖДА Д.М.Я. ЕГН ********** ***   сумата от 12,50 лв/ дванадесет лв и петдесет ст /местен данък за прехвърляне на лек автомобил

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.