Гражданско дело 4891/2019 - Решение - 19-07-2019

Решение по Гражданско дело 4891/2019г.

                                            Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                     

                                      № 3084

 

                                      гр. Пловдив, 19.07.2019г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на  двадесет и пети юни две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело №  4891  по описа на съда за 2019г., намира за установено следното:

…………………………………………………………………………………….

         По изложените съображения, съдът

 

                                     Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА брака между Д.  Г.  П., ЕГН ********** ***  и  Н.  Н.   П., ЕГН  ********** ***, сключен на ********г. с  Акт за граждански брак № **********г. на Община П., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, БЕЗ ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ВИНАТА, на основание чл. 49, ал.1 от СК.

         СЛЕД прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – К.

         СЪПРУЗИТЕ не  дължат издръжка помежду си.

         РОДИТЕЛСКИТЕ права по отношение на  детето от брака  Н.  Д.  П., ЕГН **********   се предоставят за упражняване на бащата Д.  Г.  П., ЕГН **********.

Майката  Н.  Н.   П., ЕГН  **********      ще има право да вижда и взема детето при себе си    всяка  първа и трета седмица от месеца от 10.00ч. в събота до 17.00ч. в неделя с преспиване в дома на майката, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.      

         ОСЪЖДА  Н.  Н.  П., ЕГН  ********** ***   да заплаща на детето си Н.  Д.  П., ЕГН **********   чрез   неговия  баща и законен представител  Д.  Г.  П., ЕГН **********    ИЗДРЪЖКА в размер на 200,00 /двеста/ лева месечно, считано от  29.03.2019г. до навършване на пълнолетие от детето или до настъпване на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване,  ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане на сумата, КАТО ЗА РАЗЛИКАТА над 200,00 лева месечно до пълния предявен размер от 400,00 лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.  

         ОСЪЖДА  Н.  Н.  П., ЕГН  ********** ***   да заплати по сметка на ПРС в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса  по делото в размер на 25,00 / двадесет и пет/ лева.

         Решението подлежи на обжалване  пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР