Гражданско дело 4779/2019 - Решение - 08-07-2019

Решение по Гражданско дело 4779/2019г.

                                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 2857

 

                                                        08.07.2019г., гр. Пловдив

 

                                               В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав в публично съдебно заседание на  двадесет и пети  юни  две хиляди и деветнадесета година, в състав :

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

СЕКРЕТАР: ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от председателя гр. дело № 4779 по описа на съда за 2019г., намира за установено следното :

         Субективно съединени  искове  с правно основание  чл. 150 от СК, предявени от непълнолетния И.Н.П., действащ  лично и чрез  неговата   майка и законен представител В.И.А.,***,   срещу  Н.С. ***  за изменение на  определената с решение № 2579/01.07.2011г.  по  гражданско дело № 10056/2011г., по описа на Районен съд – гр.  Пловдив    издръжка от 100,00 лв.  на 180,00 лв. месечно, считано от завеждане на иска, ведно със законните последици.   Претендират се  разноски.   

Ответникът  в писмения си отговор   и  лично  в съдебно заседание признава иска по основание и по размер. 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

          От приложено удостоверение за раждане на детето  И.П.  от  27.11.2003г. е видно, че  ответникът е баща на непълнолетния ищец. С влязло в сила  решение № 2579/01.07.2011г.  по  гражданско дело № 10056/2011г.  по описа на Районен съд – гр.  Пловдив,  приложено по делото,   ответникът е осъден  да плаща на  детето   И.   100,00 лева месечна издръжка.       

          С оглед признанието на иска до претендирания  размер от 180,00 лева месечно, съдът счита иска за доказан до този размер. Затова и с оглед направените в съдебно заседание по делото искания и от двете страни, съдът следва да постанови решение при признание на иска, без да е необходимо да се обсъждат приложените по делото доказателства.   Ответникът следва да бъде осъден да заплати държавна такса върху увеличението в полза на съдебната власт в размер на  48,00 лева.  Тъй като ищцовата страна претендира разноски, а по делото не се събраха доказателства за това – ответникът с поведението си да не е дал повод за завеждане на делото, то ответникът дължи на ищцата направените по делото разноски в размер на 350,00 лева за адвокатски хонорар.

 По изложените съображения съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И    :

 

         ИЗМЕНЯ размера на издръжката, постановена с Решение №  2579/01.07.2011г.  по  гражданско дело № 10056/2011г.  по описа на Районен съд – гр.  Пловдив   която  Н.С.П., ЕГН ********** ***   е осъден   да заплаща на детето  И.Н.П., ЕГН **********  чрез неговата  майка и законен представител  В.И.А., ЕГН **********,***, КАТО УВЕЛИЧАВА издръжката от 100,00 /сто/ лева месечно на 180,00 /сто и осемдесет/ лева месечно, считано от 22.03.2019г. до навършване на пълнолетие от детето или до настъпване на друга установена в закона причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена  вноска от деня на падежа до окончателното изплащане.

         ОСЪЖДА    Н.С.П., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на ПдРС държавна такса върху увеличението в  размер 48,00 /четиридесет и осем/ лева.

         ОСЪЖДА    Н.С.П., ЕГН ********** ***  да заплати на И.Н.П., ЕГН **********  чрез неговата  майка и законен представител  В.И.А., ЕГН **********,*** сумата от 350,00 / триста и петдесет/ лева – направени разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от 09.07.2019г.

 

          

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР