Гражданско дело 4764/2019 - Решение - 18-07-2019

Решение по Гражданско дело 4764/2019г.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

  3060     18.07.2019г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, гражданско отделение, в открито заседание на девети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

          

при секретаря Марина Кондарева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 4764  по описа на съда за 2019 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.530 и сл. ГПК.

         Образувано е по молба за промяна в собствено име, на основание чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

         .....................................................................................................................................................

         По изложените съображения съдът 

 

Р Е Ш И:

 

         ДОПУСКА промяна в собственото име на Р.М.Ю., ЕГН ********** *** от Р. на Р..

 

         Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Община Пловдив, за отразяване в регистрите на населението, до служба „ГРАО” на областно ниво и до Бюро „Съдимост” при Районен съд Пловдив, за отразяване на допуснатата промяна.

 

          Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на заинтересованите лица и учреждения.

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:п/Н.Славчева

 

Вярно с оригинала.

М.К.