Гражданско дело 4706/2019 - Решение - 12-07-2019

Решение по Гражданско дело 4706/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   2962          12 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   11 06 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар:  МАРИЯНА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 4706 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         ***********************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.Р.Х. ЕГН ********** И Е.В.Е. ЕГН **********, сключен  ****   година в гр.П. ,  за което е съставен Акт за граждански брак № ***. видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община  П. ,ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

           

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 Съпрузите желаят прекратяване на брака, сключен на *** г., поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

След прекратяване на брака с влязло в сила съдебно решение съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг, поради това, че са работоспособни и всеки от двамата може сам да реализира доходи, подсигуряващи личните му нужди.

По време на брака няма р. д.

Съпругата Д.Р.Х. не е променяла фамилното си име при сключването на брака. Поради това, след прекратяване на брака, тя ще продължи да носи предбрачното си име Х..

Съпрузите декларират, че са уредили отношенията си във връзка с придобитото имущество по време на брака с Б. д. - от *** г., заверен от н.***, вписан в

С. по в., вх.рег. № *от * г., акт№ * том *. Б.д. е вписан в Р. на и. о.на съпрузите, за което е издадено удостоверение от * г.

Съпрузите се споразумяват, в случай че някой от тях поотделно е сключил договор за заем с трето юридическо или физическо лице, то той се задължава еднолично с изплащането му.

Съпрузите декларират, че всеки един от тях е получил при фактическата раздяла движимите си вещи, предназначени за лична и ежедневна употреба и няма към другия съпруг претенции в тази връзка.

Съпрузите заявяват, че нямат помежду си никакви взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговски дружества, които притежава всеки един от тях, както и към личните си парични влогове.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., ** ***което е лична и изключителна собственост на съпругата Д.Р.Х., ще се ползва от съпругата Д.Р.Х.. Съпругът Е.В.Е. няма претенции да му бъде предоставено ползването на семейното жилище нито понастоящем, нито за в бъдеще. Към момента на подписване на настоящото споразумение съпругът е освободил семейното жилище.

Съпрузите се споразумяват, че направените по настоящото дело разноски се поемат от всеки един от двамата така, както са ги направили и така, както са им присъдени със съдебното решение за прекратяване на брака.

Съпрузите завяват, че с това споразумение уреждат помежду си напълно, окончателно и безспорно всички лични и имуществени въпроси, свързани с развода им, както и личните и имуществени последици от същия, като за в бъдеще няма да имат каквито и да било спорове и претенции един към друг относно последиците от развода.

ОСЪЖДА Д.Р.Х. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. / двадесет  лева  /, представляващи държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА Е.В.Е. ЕГН ********** ,да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв . /   двадесет лева/, представляващи държавни такси за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване .

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

/п./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

 

М.К.