Гражданско дело 455/2019 - Решение - 11-07-2019

Решение по Гражданско дело 455/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  2925                          Година  2019                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                          VІІІ граждански състав

 

На 11.07                                                                                        Година 2019

В публично заседание на 18.06.2019 г. в следния състав:

                                                Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: ВЕРА ТОДОРОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер  455 по описа за   2019    година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Обективно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1 във връзка с чл.240 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

Ищецът “Бърз кредит” ЕООД – гр. Ямбол, моли съдът да постанови неприсъствено решение при условията на чл.238 и следващите от ГПК, с което да осъди ответника да му заплати сумата 931, 32 лева - главница, дължима по сключен между страните Договор за потребителски кредит № ***; сумата 203, 65 лева – договорна лихва върху главницата, дължима за периода 25.09.2017  г. – 25.07.2018 г.; сумата 479, 14 лева – гаранционна такса, заедно със законната лихва върху главницата, по изложените в исковата молба съображения.

Ответникът К.И.Т. *** в срока по чл.131 от ГПК не е представил отговор на исковата молба, не е взел становище по обективно съединените искове, не се е явил и не е изпратил процесуален представител за съдебното заседание по делото и не е направил искане делото да се гледа в нейно отсъствие, като всичко това не е сторил и особеният му представител адв. В.И..

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от ищеца доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от събраните по делото писмени доказателства се установява, че действително в гр. Пловдив между страните е бил сключен Договор за потребителски кредит № ***, по силата на който ответникът е получил паричен заем в размер на 1 000 лева, със задължение да ги върне на ищеца, заедно с лихви и разноски, до 25.07.2018 г.

Както вече бе посочено, нито ответникът, нито особеният му представител, не са представили отговор на исковата молба, не са взели становище по обективно съединените искове, не са се явили в съдебното заседание по делото на 18.06.2019 г. и не са направили искане делото да се гледа в тяхно отсъствие - като видно от разписката за връчване на преписите от исковата молба и приложенията към нея, ведно с придружаващото ги съобщение, по местоработата й, ответникът е бил предупреден чрез особения си представител адв. В.И. за последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяване в съдебно заседание. От събраните по делото писмени доказателства и извършеното служебно от съда изчисление с компютърна програма на размера на договорната лихва, се установява, че исковете са вероятно основателни, а до приключване на устните състезания по делото ответникът не е ангажирал доказателства, от които да се установява, че е заплатил на ищеца дължимите суми.

Поради това, с оглед направеното от ищеца в съдебното заседание на 18.06.2019 г. искане за постановяване на неприсъствено решение, като взе предвид, че са налице предпоставките по чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, съдът намира, че следва да се постанови неприсъствено решение по делото, с което да се уважат изцяло предявените искове, заедно със законната лихва върху главницата от 10.01.2019 г. – датата на подаване на исковата молба.

С оглед изхода от спора ответницата следва да заплати на ищеца и направените разноски за производството по делото в размер на 1 027, 10 лева – платени ДТ, депозит за възнаграждение на особения представител на ответника, такси за банков превод и адвокатско възнаграждение.

Следва да бъде издаден РКО на особения представител на ответника – адв. В.И., за внесеният от ищеца депозит в размер на 343 лева.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСЪЖДА К.И.Т., ЕГН **********, с последен известен постоянен и настоящ адрес:***, представляван от особения представител адвокат В.Й.И.,***, ДА ЗАПЛАТИ НА “Бърз кредит” ЕООД – гр. Ямбол, ЕИК: 201299550, представлявано от *** К. Р.Ж., със съдебен адрес:***«***, адв. В.П. и адв. К.А., СУМАТА 931, 32 лева - главница, дължима по сключен между страните Договор за потребителски кредит № ***; СУМАТА 203, 65 лева – договорна лихва върху главницата, дължима за периода 25.09.2017  г. – 25.07.2018 г.; СУМАТА 479, 14 лева – гаранционна такса, ЗАЕДНО СЪС ЗАКОННАТА ЛИХВА върху главницата, НАЧИНАЯ ОТ 10.01.2019 г., ДО окончателното й изплащане, КАКТО И направените разноски за производството по делото В РАЗМЕР НА 1 027, 10 лева.

ДА СЕ ИЗДАДЕ НА особения представител на ответника – адвокат В.Й.И. РКО за внесения от ищеца депозит за възнаграждението му за осъщественото особено представителство В РАЗМЕР НА 343 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ДА СЕ ВРЪЧИ решението на страните, КАТО заедно с преписа за връчване ДО особения представител на ответника ДА СЕ ИЗПРАТЯТ И указания по чл.240 от ГПК.

                                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ