Гражданско дело 4498/2019 - Решение - 04-07-2019

Решение по Гражданско дело 4498/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  2811                          Година  2019                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                          VІІІ граждански състав

На 04.07                                                                                        Година 2019

В публично заседание на 05.06.2019 г. в следния състав:

                                                Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: ВЕРА ТОДОРОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер  4498  по описа за   2019     година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявени са обективно и субективно-пасивно съединени искове с правно основание чл. 55, ал.1, предл.1 от ЗЗД.

Ищецът К.Т.Н. *** моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответника „Рива Кредит“ ООД да му заплати сумата 61, 48 лева, платена от ищеца на този ответник при начална липса на основание по Договор за потребителски кредит № *****г., заедно със законната лихва върху тази сума, а ответникът “Марж Трейд” ООД – да му заплати сумата 303, 60 лева, платена от ищеца на този ответник при начална липса на основание по Договор № ****** г., заедно със законната лихва върху тази сума, по изложените в исковата молба и в писмена защита съображения. Претендира разноски – включително и съдът да присъди на пълномощника му адвокатско възнаграждение при условията на чл.38 от ЗАдв.

Ответникът „Рива Кредит“ ООД – гр. П. оспорва исковете и моли съдът да ги отхвърли като неоснователни и недоказани, по изложените в отговора на исковата молба и в писмена защита съображения.

 Ответникът „Марж Трейд“ ООД – гр. П. оспорва исковете и моли съдът да ги отхвърли като неоснователни и недоказани, по изложените в отговора на исковата молба и в писмена защита съображения.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от страните доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените в тази насока писмени доказателства се установява,  че действително в гр. П. между ищеца и ответника „Рива Кредит“ е бил сключен Договор за потребителски кредит № ****** г., с който този ответник е отпуснал на ищеца кредит в размер на 500 лева, платими на 6 месечни погасителни вноски – всяка от които в размер на 93, 58 лева (включващи главница и лихва), или общо 561, 48 лева, включващи главницата, лихвата за целия срок на Договора и такси, като освен това между ищеца и двамата ответници в гр. П. е бил сключен Договор № ***** г., по силата на който ответникът „Марж Трейд“ ООД като Гарант е обезпечил задълженията на ищеца по посочения Договор за потребителски кредит срещу дължимо от ищеца възнаграждение в размер общо на 303, 60 лева, платимо на шест равни месечни премии в размер на 50, 60 лева всяка. Не се спори също така, а и от представените от страните писмени доказателства в тази насока, се установява, че по посочените Договори ищецът е платил на ответника „Рива Кредит“ ООД дължимите по Договора за потребителски кредит главница в размер на 500 лева и лихви в размер общо на 61, 48 лева, а на ответника „Марж Трейд“ ООД – дължимата по другия Договор, сключен между ищеца и двамата ответници, в размер общо на 303, 60 лева.

Съдът намира, че и двата Договора се явяват съобразени със Закона, а оттук- че се явяват неоснователни наведените от ищеца доводи за недействителност на клаузи от Договорите и оттук - за недължимост поради първоначална липса на основание на платените от него на двамата ответници суми по тези Договори.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че платените от ищеца на двамата ответници суми по двата Договора се явяват основателно платени, а оттук – че исковете се явяват неоснователни и недоказани и като такива следва да се отхвърлят.

Двамата ответници не претендират разноски и не са ангажирали доказателства за направени такива, поради което – независимо от изхода от спора, разноски в полза на ответниците не следва да се присъждат.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от К.Т.Н., ЕГН **********,***, ****. Д.Б., против “Рива Кредит” ООД, ЕИК: ******, представлявано от *******, И  “Марж Трейд” ООД, ЕИК: *****, представлявано от ******, обективно и субективно-пасивно съединени искове с правно основание чл. 55, ал.1, предл.1 от ЗЗД – за осъждане на ответника „Рива Кредит“ ООД да заплати на ищеца сумата 61, 48 лева, платена от ищеца на този ответник при начална липса на основание по Договор за потребителски кредит № ***** г., заедно със законната лихва върху тази сума, А ОТВЕТНИКЪТ “Марж Трейд” ООД – да заплати на ищеца сумата 303, 60 лева, платена от ищеца на този ответник при начална липса на основание по Договор № ДГ ***** г., заедно със законната лихва върху тази сума, както и направените разноски за производството по делото, заедно с адвокатско възнаграждение при условията на чл.38 от ЗАдв. на пълномощника на ищеца, като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                         

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ П. ПАВЛОВ

 

Вярно с оригинала.

Р. М.