Гражданско дело 4443/2019 - Решение - 12-07-2019

Решение по Гражданско дело 4443/2019г.

РЕШЕНИЕ

Номер 2965                                            Година  2019                                        Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд                             VІІІ граждански състав

На   12.07                                                                                        Година 2019

В публично заседание на 18.06.2019 г. в следния състав:

                                    Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: ВЕРА ТОДОРОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер  4443     по описа за   2019        година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Обективно съединени искове с правно основание чл.200, ал.3 във връзка с ал.1 от КТ и чл.86 от ЗЗД.

            Ищецът В.Д.В. *** моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата 9 228, 44 лева, представляваща обезщетение за причинените на ищеца имуществени вреди от претърпяна на 30.04.1998 г. трудова злополука,  изразяващи се в разликата между получаваната от ищеца пенсия за инвалидност поради трудова злополука и трудовото възнаграждение, което ищецът би получил от ответника, ако не беше настъпила трудовата злополука, за периода 01.03.2018 г. – 28.02.2019 г., заедно със законната лихва върху тази сума от 01.03.2018 г., до окончателното изплащане на сумата, по изложените в исковата молба съображения. Претендира разноски.

            Ответникът „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Пловдив, първоначално с отговора на исковата молба  признава исковете по основание, но ги оспорва по размер, като впоследствие с писмено становище за съдебното заседание по делото на 18.06.2019 г. признава исковете по основание и по размер и моли съдът да постанови решение при условията на признание на иска, с което да ги уважи изцяло. Прави възражение за прекомерност на заплатеното от ищеца на пълномощника му адвокатско възнаграждение.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и във връзка с наведените от страните доводи, намира за установено следното:

            Не се спори между страните, а и събраните по делото доказателства (включително и заверени преписи от влезли в сила съдебни решения – от които се установява наличието на елементите на фактическия състав на чл.200 от КТ и основателността на ангажирането на имуществената отговорност на ответника и неговите праводатели за претърпяна от ищеца на 30.04.1998 г. трудова злополука – като последното обезщетение е било присъдено за периода 01.03.2017 г. – 28.02.2018 г.), заключението от 29.05.2019 г. на вещото лице по ССЕ С.К., предвид направеното от ответника признание на исковете (което не попада сред ограниченията по чл.237, ал.3 от ГПК) и с оглед на разпоредбата на чл.237, ал.1 и ал.2 от ГПК, съдът намира, че обективно съединените искове се явяват доказани по основание и по размер и следва да се уважат изцяло, заедно със законната лихва върху главницата от 01.03.2018 г. – датата, на която е възникнало правото на ищеца за обезщетяване на причинените му имуществени вреди от трудовата злополука след изтичане на предходния период, за който са му били присъдени такива.

С оглед на изхода от спора ответното дружество следва да заплати на ищеца и направените разноски за производството по делото в размер на 730 лева – платено адвокатско възнаграждение, а в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр. Пловдив – 369, 14 лева ДТ и 80 лева депозит за ССЕ – като предвид фактическата и правна сложност на спора и размера на уважения иск за присъждане на обезщетение, съдът намира, че направеното от ответника възражение за прекомерност на заплатеното от ищеца на пълномощника му адвокатско възнаграждение се явява неоснователно и следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното, съдът:

Р    Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА „Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” № 37, ДА ЗАПЛАТИ НА В.Д.В., ЕГН **********, със съдебен адрес:***, офис ***, адв. Б.С., СУМАТА 9 228, 44 лева, представляваща обезщетение за причинените на ищеца имуществени вреди от претърпяна на 30.04.1998 г. трудова злополука,  изразяващи се в разликата между получаваната от ищеца пенсия за инвалидност поради трудова злополука и трудовото възнаграждение, което ищецът би получил от ответника, ако не беше настъпила трудовата злополука, за периода 01.03.2018 г. – 28.02.2019 г., ЗАЕДНО СЪС законната лихва върху тази сума, НАЧИНАЯ ОТ 01.03.2018 г., ДО окончателното й изплащане, КАКТО И направените разноски за производството по делото В РАЗМЕР НА 730 лева, А в полза на бюджета на съдебната власт ПО СМЕТКА НА Районен съд - Пловдив – 369, 14 лева ДТ И 80 лева депозит за ССЕ.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от ответника възражение за прекомерност на заплатеното от ищеца на пълномощника му адвокатско възнаграждение.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                           

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

Вярно с оригинала!

ДГ