Гражданско дело 4325/2019 - Решение - 26-08-2019

Решение по Гражданско дело 4325/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер    3426                      Година      2019                      Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд   ХІ граждански състав

в закрито съдебно заседание на 26.08.2019 г.

В състав:

Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

като разгледа докладваното от съдията

гр. дело номер 4325 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл.247 от ГПК.

Постъпила е на *** г. молба от ищцата по делото В.Г.Б. ***, чрез пълномощника й ***. ***, с искане съдът съдът да поправи допусната в постановеното по делото Решение № 2765/02.07.2019 г. очевидна фактическа грешка, като в мотивите на Решението изразът „При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искът се явява основателен и следва да бъде уважен, както и да се задължи ответника “КЦМ” АД да издаде на ищеца необходимите удостоверения за ***.“ да се чете „При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искът се явява основателен и следва да бъде уважен.“.

В срока по чл.247, ал.2 от ГПК ответниците по делото и по молбата – Териториално поделение на НОИ – гр. Пловдив и „Радис Груп“ АД – гр. Пловдив, не са представили отговори на молбата.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от ищцата в молбата й от *** г. доводи, намира за установено следното:

Действително в мотивите на постановеното по делото Решение № 2765/02.07.2019 г. е била допусната очевидна фактическа грешка, като съдът е записал погрешно израза „както и да се задължи ответника “КЦМ” АД да издаде на ищеца необходимите удостоверения за ***“ – доколкото „КЦМ“ АД не е било страна по делото, нито е било направено до съда с исковата молба искане от ищцата да бъде задължен някой от ответниците по настоящето дело да й издава удостоверения.

Поради това съдът намира, че следва да се поправи допусната фактическа грешка в Решението, като в мотивите на Решението изразът „При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искът се явява основателен и следва да бъде уважен, както и да се задължи ответника “КЦМ” АД да издаде на ищеца необходимите удостоверения за пенсиониране.“ да се чете „При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искът се явява основателен и следва да бъде уважен.“.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 2765/02.07.2019 г., постановено по гр. дело № 4325/2019 г. по описа на ПРС – ХІ гр. състав, КАТО В МОТИВИТЕ НА Решението изразът „При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искът се явява основателен и следва да бъде уважен, както и да се задължи ответника “КЦМ” АД да издаде на ищеца необходимите удостоверения за ***.“ ДА СЕ ЧЕТЕ „При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искът се явява основателен и следва да бъде уважен.“.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

            СЛЕД влизане в сила на настоящето съдебно решение ДА СЕ ИЗПРАТИ по компетентност на ПОС подадената от ответника Териториално поделение на НОИ – гр. Пловдив въззивна жалба против постановеното по делото Решение № 2765/02.07.2019 г.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:п/П.Павлов

 

Вярно с оригинала.

М.К.