Гражданско дело 4215/2019 - Решение - 18-07-2019

Решение по Гражданско дело 4215/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  3079

18.07.2019 година, град Пловдив

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, XIV граждански състав, в публично заседание на осемнадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

при участието на секретаря Росица Марджева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 4215 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 40 ЗУЕС от Д.Г.К. срещу Етажна собственост на сграда, находяща се в ****** представлявана от **** П. Б. 

Ищцата твърди, че е собственик на СОС в ЕС на посочения адрес. Твърди, че на 08.02.2019г. било проведено ОС на ЕС в сградата, на което били взети 4 решения. Препис от протокола получила на 22.02.2019г. Твърди, че взетите решения са незаконосъобразни, защото ОС не било свикано и проведено по установения в ЗУЕС ред. Твърди, че поканата за свикване на ОС не била подписана от управителя, не била поставена на видно и общодостъпно място 7 дни преси датата на ОС и върху нея не били отразени датата и часа на поставянето. Изтъква, че в списъка на присъстващите не било отразено кой в какво качество участва. Твърди, че в списъка присъствалите пълномощници не били индивидуализирани и липсвала представителна власт по отношение на собствениците на СОС. Оспорва  присъствието на собственици със записания брой идеални части. Възразява, че в протокола не било отразено и гласуването. Освен това ОС не се председателствало от управителя и не било отразено как е избран протоколчик. Самият протокол не бил изготвен в срок и от лице, което нямало право да извърши това. Решението по т.4 било взето извън предвидения дневен ред, а решенията по т. 2 и т. 3 били извън компетентността на ОС. Дължимите вноски не били определение съобразно чл. 51, ал. 1 ЗУЕС, а дворното мястото не било обща част поради наличието на еднофамилна къща в него. Иска се отмяна на решенията. Претендират се разноски.  

Ответната страна, в срока по чл. 131 ГПК, не подава отговор на исковата молба.

След преценка на събраните по делото доказателства и във връзка със становищата на страните, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

От представените от насрещните страни идентични протоколи се установява провеждането на ОС на ЕС на 08.02.2019г. и вземането на посочените от ищцата решения.

От приложения към исковата молба нотариален акт, скицата на имота и справката от АГКК се установява, че ищцата е собственик на обект в сградата и като такава се явява легитимирана да иска отмяна на решенията на ОС.

Исковата молба е подадена в предвидения 30-дневен преклузивен срок от получаването на протокола, видно от представената в първото съдебно заседание разпечатка от електронна поща, която не бе оспорена от насрещната страна.

Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 ЗУЕС общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват общото събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи - не по-късно от 24 часа. Датата и часът на поставянето задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол. В настоящия случай, от ищцата и ответната страна са представени идентични по съдържание покани за свикване на ОС, като едната е подписана, а другата не е. Ответната страна представя и протокол за залепването на поканата, в който е отразена дата 30.01.2019г. и час 16:30. Последният е изрично предвиден в ЗУЕС, но, за да удостовери извършването на това действие, следва да бъде съставен от лицето което свиква общото събрания. В настоящия случай това условия не е изпълнено, тъй като протоколът съдържа подписи на трети лица, чиито правомощия и функции остават неизяснени. Предвид горното, съдът намира, че в действителност на таблото на ЕС е била залепена поканата приложена към исковата молба, без подпис на лицето, което свиква ОС. Наред с това се установява и некоректно посочване на дата на поставянето, като в поканата е записано 25.01.2019г., а в протокола- 30.01.2019г. Некоректно посочената дата и липсата на подпис създава неяснота, както относно спазването на периода до провеждането, така и относно лицата, който свикват общото събрание и имат ли те правомощия да направят това. Ето защо следва да се приеме, че в случая не са спазени изискванията на чл. 13, ал. 1 ЗУЕС, което само по себе си – въпреки факта на залепването, води до незаконосъобразност на процедурата по свикване на събранието на ЕС. В този смисъл Решение № 689 от 1.06.2017 г. на ОС - Пловдив по в. гр. д. № 997/2017 г.

Дори да се приеме, че поканата е била подписана, свикването на ОС отново се явява незаконосъобразно, тъй като дружеството „*****“ не е разполагало с такива правомощия. ОС може да бъде свиквано единствено по инициатива на лицата и органите, посочени в чл. 12 ЗУЕС. Лицето, от чието име е подписана поканата, не притежава нито едно от предвидените качества, защото не се установява да е собственик в сградата, нито да му е било възложено управлението на ЕС по реда предвиден в чл. 19, ал. 8 ЗУЕС.  

На следващо място, от представения протокол и списък на участвалите е видно, че са били представени 77.615% ид.ч. от общите части, като не е отразено участието на пълномощници. Разпоредбите на ЗУЕС относно участието на пълномощник при формирането на волята на етажен собственик при вземането на решения на ОС, имат императивен характер, като тяхното нарушение води до незаконосъобразно формиране на кворума при вземане на решенията, а от там и незаконосъобразност на самите взети решения.

В настоящия случай, не се установява всички явили се на ОС лица да са собственици на съответните обекти, като липсват и пълномощни за учредяване на представителна власт. Предвид горното нередовно са включени в общия сбор ид.ч. за апартаменти № *** и № ****, които не са собственост на Ж. Г., както и за апартаменти № *** и № ****. Поради това представените от посочените лица ид.ч. следва да бъдат приспаднати от общия брой. След това изчисляване, се установява, че на ОС са участвали представители на 59.507 % ид.ч. от общите части. При това положение не се установява да е бил налице предвидения в чл. 15, ал. 1 ЗУЕС кворум и ОС е следвало да бъде отложено с 1 час.

Наред с това се установява, че е била нарушена и разпоредбата на чл. 16, ал. 2 ЗУЕС, според която общото събрание се председателства от председателя или друг член на управителния съвет или от управителя. В представения протокол липсва каквото и да било отразяване за лицето, което е изпълнявало тази дейност, въпреки че от представения списък на участниците е видно, че управителят е бил на ОС.

Нарушена е и разпоредбата на чл. 16, ал. 5 ЗУЕС, съгласно която протоколът съдържа начина, по който са гласували лицата – "за", "против" или "въздържал се" и техен подпис. В протокола е посочен единствено сборът на ид.ч., но не и конкретната воля на етажните собственици, нито са положени техни подписи. Разпоредбата е предвидена, за да се гарантират правата на ЕС при гласуването на решенията, които са задължителни за всички и неспазването й е съществено нарушения на предвидените в ЗУЕС изисквания.

При това положение следва да се приеме, че оспорените решения са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

Относно разноските:

На основание чл. 78, ал. 1 ГПК на ищцата следва да бъдат присъдени разноските в настоящото производство в размер на 80 лева за ДТ и 500 лева за адв. възнаграждение. 

По изложените съображения, съдът

Р    Е    Ш    И :

ОТМЕНЯ по иска на Д.Г.К., ЕГН **********, всички решения на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на етажните собственици на сграда с административен адрес:  *****, представлявани от **** П. Д. Б., взети по точки 1, 2, 3 и 4 от дневния ред на проведено на 08.02.2019г. общо събрание, обективирани в протокол от същата дата.

ОСЪЖДА Етажните собственици на сграда с административен адрес:  *****, представлявани от **** П.Д. Б., да заплатят на Д.Г.К., ЕГН **********, сумата от 580.00 лева /петстотин и осемдесет лева/ разноски в настоящото производство.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.           

 

СЪДИЯ : /п/

                       /Тоско Ангелов/

 

Вярно с оригинала.

Р.М.