Гражданско дело 4211/2019 - Решение - 01-07-2019

Решение по Гражданско дело 4211/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     2735      01 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

На   21 05 2019 година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: ВАСИЛЕНА СТЕФАНОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 4211   по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

     ************************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.Д.Г. ЕГН ********** И К.А.Г. ЕГН **********, сключен  на *** година в гр.   П.,  за което е съставен Акт за граждански брак №***– видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община П.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

Страните се съгласяват бракьт им да бъде прекратен по взаимно съгласие на основание чл.50 от СК .

Страните не уреждат предоставянето на родителските права, определяне на местоживеенето , режим на лични отношения и издрьжка на родени от брака деца ,тъй като същите са н. п .

Страните са млади, здрави и работоспособни и не си дължат издрьжкаедин на друг.

След прекратяване на брака съпругата ще продължн да носи брачното си фамилно име - Г..

Страните декларират, че семейното жилище, находящо се в гр. П., бул. *****, е било собственост на р. на с.К.А.Г.. Към настоящия момент жилището е продадено на трети лица и страните нямат претенцнв  за ползвавето му.

Всички задължения ,поети по време на брака ,ще бъдат погасявани така ,както са поети от всеки от съпрузите - всеки от двамата ще отговаря лично и изцяло за поетите от него задължения. Теглените кредити по време на брака са били за лични нужди на всеки от съпрузите и не са ползвани за общи цели на семейството и за задоволяваые нуждите на същото.  След прекратяването на брака при наличие на задължения по договори за заем, кредит, наем, лизинг и други подобни задължения, по тях ще отговаря този от съпрузите, сключил ги еднолично, като другият съпруг няма да участва в погасяването.

Страните нямат взаимни претенции към фирмите и дяловете в тьрговските дружества, които притежава всеки от тях, както и по отношение на паричните  си влогове.

Съпрузите заявяват, че нямат взаимни  претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки.

Страните декларират, че не са придобивали недвижими нмоти в режим на СИО.

Страните се съгласяват, че са разделили движимите си вещи извънсъдебно преди подписване на настоящото споразумение.

При така  постигнатото  споразумение страните заявяват, че уреждат напълно всички отношения помежду си, включително и имущественнте такива, напълно са удовлетворенн и нямат ннкаквн претенции един към друг.

Съдебните и деловодни разноските по делото ще се поемат от съпрузите съответно, както са направени.

ОСЪЖДА Д.Д.Г. ЕГН **********, да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. / двадесет      лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА К.А.Г. ЕГН ********** , да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. / двадесет лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.