Гражданско дело 4201/2019 - Решение - 01-07-2019

Решение по Гражданско дело 4201/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер         2725                 01.07.2019   година           град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Пловдив                                                             I брачен състав

На първи юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на пети юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  4201                                                 по описа за   2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл. 50 от Семейния кодекс.     

……………………………………………………………………………

         По изложените съображения Съдът

                                               Р    Е    Ш    И   :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.И.Б., с ЕГН **********, с адрес: *** и С.Д.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в ***, съставен Акт за граждански брак № ***/***г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА съпругата И.И.Б., с ЕГН ********** след прекратяване на брака да възстанови предбрачното фамилно име Г..

ПРЕДОСТАВЯ на С.Д.Б., ЕГН ********** ползването на семейното жилище находящо се на адрес: ***, с. н. т. л..

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

По време на брака страните не са придобили недвижими имоти и/или леки автомобили в режим на съпружеска имуществена общност.

Всяка от страните може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр.

Към деня на подписване на споразумението по чл.51 СК страните нямат теглени и неизплатени кредити за нужди на семейството, за които носят солидарна отговорност, а ако някоя от тях е теглила кредита, то задължена по тях след развода остава само страната-титуляр на кредита.

ОСЪЖДА С.Д.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/.

ОСЪЖДА И.И.Б., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/.

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.