Гражданско дело 4194/2019 - Решение - 03-07-2019

Решение по Гражданско дело 4194/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер       2791                  03.07.2019   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Пловдив                                                               I брачен състав

На трети юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на седми юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  4194                                                  по описа за   2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

…………………………………………………………………………………….

         По изложените съображения Съдът

                                               Р    Е    Ш    И   :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н.В.Н., с ЕГН **********, с адрес: *** и С.М.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в *** с Акт за граждански брак № ***-*** от ***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца С.С.Н., ЕГН ********** и Н.С.Н., ЕГН **********, се предоставят на майката Н.В.Н., с ЕГН **********, като се определя местоживеене на децата при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на бащата С.М.Н., ЕГН ********** с децата деца С.С.Н., ЕГН ********** и Н.С.Н., ЕГН ********** както следва: Всяка първа и трета седмица от месеца от 09:00 часа в събота до 19:00 часа в неделя с преспиване в дома на бащата, както и за времето от 09:00 часа на 10 януари до 19:00 часа на 20 януари, от 09:00 часа на 10 юли до 19:00 часа на 20 юли и от 09:00 часа на 20 август до 19:00 часа на 30 август, който период да не съвпада с платения годишен отпуск на майката или определеното от майката време за почивка с децата.

ОСЪЖДА бащата С.М.Н., ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на всяко от деца С.С.Н., ЕГН ********** и Н.С.Н., ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител Н.В.Н., с ЕГН ********** в размер на по 150 /сто и петдесет/ лева, считано от влизане на решението за прекратяване на брака в сила - 03.07.2019г. до възникване на причини, обуславящи друг размер на издръжката или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Издръжката е платима от 1-во до 10 - то число на месеца.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Н.В.Н., с ЕГН ********** след прекратяване на брака да възстанови предбрачното фамилно име, а именно: М..

ПРЕДОСТАВЯ на Н.В.Н., с ЕГН ********** безвъзмездно ползването на семейното жилище, собственост на С.С.Н., ЕГН ********** и Н.С.Н., ЕГН **********, с адрес: ***. Съпругът няма право да ползва жилището.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Н.В.Н., с ЕГН ********** лек автомобил Тойота, модел Корола Версо, с peг. *** с двигател ***, с рама ***, със застрахователна стойност в размер на 800 лева, както и товарен автомобил марка Джип, модел Гранд Чероки, с peг. ***, с двигател  ***, с рама ***, със застрахователна стойност в размер на 500 лева. Съпрузите заявяват, че по делото няма да се извършва нарочно уравнение на дяловете им върху описаните по - горе автомобили, тъй като отношенията по повод делбата на същите са изцяло уредени.

Молителите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Съпрузите заявяват, че останалото придобито по време на брака имущество са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат общи вземания, нито общи задължения, по които да отговарят солидарно. Съгласяват се, при евентуално възникнали по време на брака други задължения, по тях да отговаря съпругът, който го е поел.

ОСЪЖДА С.М.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 226,00 лева /двеста двадесет и шест лева/.

ОСЪЖДА Н.В.Н., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 36,00 лева /тридесет и шест лева/, както и местен данък по сметка на О. *** в размер на 16,25 лева /шестнадесет лева и двадесет и пет стотинки/.

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.