Гражданско дело 4117/2019 - Решение - 11-07-2019

Решение по Гражданско дело 4117/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 2969                   11 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   28 05 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: ВАСИЛЕНА  СТЕФАНОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 4117  по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

****************************************************************

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.Я. Б. ЕГН ********** И П.С.Р. ЕГН **********  , сключен  на **** година в град  П., област П., за което е съставен Акт за граждански брак № **година на Община П.– видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

Упражняването на родителските права върху роденото по време на брака малолетно дете Д.П.Р., ЕГН ********** се предоставят на майката Д.Я. Б. ЕГН ********** .

 

 ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ

Бащата П.С.Р. ЕГН ********** има право да осъществява личен контакт и да взима детето Д.П.Р. ЕГН ********** при следния режим:

всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 08.00 часа в събота ,до

20.00 часа в неделя, с възможност дните за лични отношения с бащата да се променят на втора или четвърта неделя от месеца, след предварително съгласуване с майката, както и по 5 /пет/ дни от зимната и пролетна ученически ваканции; през лятото - до 30 /тридесет/ календарни дни във време, несъвпадащо с отпуска на майката; по време на официални празници - 1 /един/ ден, като конкретната дата се определя по уговорка с майката.

Бащата П.С.Р. има право да вижда детето и в други дни, извън посочените, след предварителна уговорка с майката Д.Я. Б..

 

ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

Бащата П.С.Р. ЕГН ********** дължи ежемесечна издръжка за малолетното си дете Д.П.Р. ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.Я. Б., в размер на 150 /сто и петдесет/ лв на месец, платими до 15 (петнадесето) число на всеки месец, считано от влизане в сила на решението по  настоящото дело до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. При забава се дължи законна лихва.

ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ

Страните заявяват, че са работоспособни и нямат претенции за издръжка един от друг.

 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

В дял на П.С.Р., ЕГН ********** се поставя, като след прекратяването на брака става негова лична и изключителна собственост следннят при добит по време на брака недвижим имот:

АПАРТАМЕНТ № ** представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ***по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., общ. П., обл. П. одобрени сьс Заповед ***** г. на И. д. на АГКК, последно изменение сьс заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. П., п******** разположена в поземлен имот с идентификатор № ******** с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, врой нива на обекта  1 /едно/, сьс застроена тощ от 34,31 /тридесет и четири цяло и тридесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от: една стая с кухня, при граници /съседи/ съгласно схема: на сьщия етаж - самостоятелен обект с идентификатор № ******* без посочена площ в доказателствения акт, при граници /съседа/: **** /**идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Имотът е придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №*, том * рег.№*, дело № *от * г. на н. *** вписан в регистьра на Н. к. под №***

Данъчната оценка на жилището е 20 527, 10 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка, издадено от Община П. ****

Съпругата Д.Я. Б., изрично заявява, че за подробно описания по-горе недвижим имот съпругът П.С.Р. не й дължи нито понастоящем, нито за в бъдеще, каквито и да било парични суми за уравняване на нейния дял в сыция имот. Съпругата Д.Я. Б., заявява че е съгласна с делбата на подробно описания по-горе недвижим имот, който да бъде поставен в дял на съпруга П.С.Р., както и че не й се дължат каквито и да било парични суми за уравняване на дела й и няма никакви претенции по повод делбата на недвижимия имот, описан и в т.5 от настоящото споразумение, нито ще има такива в бъдеще.

 

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ

Семейното жилище, находящо се в гр. П., адрес: *** собственост на трето лице – Я. А.. Б.. След прекратяване на брака  същото ще се ползва от Д.Я. Б.. Съпругът П.С.Р. няма претенции за ползването му.

 

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Придобитото по време на брака  и представляващо съпружеска имуществена общност моторно превозно средство, а именно мотоциклет марка **** с регистрационен номер **, съпрузите се споразумяват, че след прекратяването на брака им с влязло в сила решение, се поставя в дял на съпруга П.С.Р., ЕГН **********, като става негова лична и изключителна собственост.

Застрахователната стойност на моторно превозно средство е определена с Удостоверение № *** и възлиза на 650 лв. (шестотин и петдесет лева).

Съпругата Д.Я. Б. заявява, че след прекратяване на брака с влязло в сила съдебно решение, П.С.Р. не й дължи каквито и да било парични суми за уравняване на дела й в собствеността на описаното по-горе моторно-превозно средство и е съгласна то да бъде поставено в изключителен дял на П.С.Р., ЕГН **********и няма никакви претенции по повод делбата на мотоциклета, нито ще има такива в бъдеще.

Страните се споразумяват придобитото от детето Д.П.Р., ЕГН **********, чрез нейния б. моторно-превозно средство, а именно лек автомобил марка *, с регистрационен номер * с рама *с двигател № *, след прекратяване на брака ще се ползва от бащата П.С.Р. до навършване пълнолетие на детето Д.П.Р.. Бащата поема задължението да заплаща всички необходими такси, данъци и разноски, във връзка с ползването на моторното-превозно средство.

 

ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Страните заявяват, че всичките придобити по време на брака движими вещи,  ще се ползват от съпругата Д.Я. Б. и съпругът П.С.Р. няма никакви претенции към тях, нито ще има такива в бъдеще.

 

ВЛОГОВЕ

Страните заявяват, че не притежават общи спестовни влогове и се отказват от претенции към лични спестовни влогове на другия съпруг.

 

ЗАДЬЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА

Страните заявяват, че по време на брака са поели следните финансови задължения:

Договор за кредит за текущо потребление, сключен с *** от П.С.Р., в размер на ** лв. с краен срок за погасяване **

Страните се споразумяват, че съпругът П.С.Р. поема изцяло задължението за заплащане на месечните погасителни вноски по Договора за потребителски кредит, сключени с * до пълното им погасяване. Ако в бъдеще възникнат каквито и да било претенции от страна * спрямо П.С.Р. във връзка с горепосочените кредити, то те ще се поемат изцяло и за негова сметка.

Страните се споразумяват, че ако след развода към някоя от тях, възникне претенция от трети лица, извън изброените по-горе, за задължение породено по време на брака, всяка от страните погасява задължението си за своя сметка, така както е направено.

 

 ФАМИЛНО ИМЕ

Съпругата Д.Я. Б. не е променяла предбрачното си фамилно име при сключването на брака, поради което след прекратяване на брака съпругата ■ Д.Я. Б. ще продължи да  носи предбрачното си име Б..

 

РАЗНОСКИ

Всички разноски по делото ще бъдат  заплатени поравно от съпрузите, с изключение на дължимите държавни и местни такси и др., които се дължат във връзка с придобиването на описания в т.5 недвижим имот и придобитото съгласно т.7 моторно-превозно средство, които ще се поемат от съпруга П.С.Р..

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

С настоящего споразумение страните декларират, че уреждат отношенията,свързани с прекратяването на брака им и нямат претенции един към друг .

 

 

ОСЪЖДА П.С.Р. ЕГН ********** ,да заплати по сметка на ПРС сумата от 551,54 лв. /петстотин петдесет и един лева и петдесет и четири ст./, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА П.С.Р. ЕГН ********** *** сумата от 264,72лв/ двеста шестдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки /местен данък за придобити в дял недвижим имот и мотоциклет .

ОСЪЖДА Д.Я. Б. ЕГН **********, да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. / двадесет лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.