Гражданско дело 4115/2019 - Определение - 11-07-2019

Определение по Гражданско дело 4115/2019г.

                                       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 7797                  11.07.2019г.                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                         петнадесети граждански състав

На единадесети юли                           две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Кацарова

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 4115 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

****************************************************************

Мотивиран от горното, съдът

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА искова молба вх.№ **** от ***** г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХV гр.с.,  на "Рента груп – еко хотел Здравец" ЕООД.

ОБЕЗСИЛВА Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № ****/ 21.12.2018 г., издадена по ч.гр.д. № 20069/2018 г. по описа на ПРС, в полза на "Рента груп – еко хотел Здравец" ЕООД.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 4115/2019 г. по описа на ПРС, ХV състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Десислава Кацарова

 

Вярно с оригинала!

КЯ