Гражданско дело 4097/2019 - Решение - 08-07-2019

Решение по Гражданско дело 4097/2019г.

ПРОТОКОЛ

2019 година                                                                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           ХІІ граждански състав

 

На  осми юли                                                                                                                           Година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                Председател: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

                                                                               

Секретар: КАТЯ ГРУДЕВА

 

Сложи за разглеждане, докладваното от СЪДИЯТА, гражданско дело номер 4097  по описа за 2019 година.

 

На поименното повикване в 9.17 часа се явиха:

                Ищците Н.И.К. и М.И.Д., редовно призовани, не се явяват, за тях се явява процесуалният им представител – адв. Ю., с пълномощно отпреди.

                Ответникът  П. Д. в качеството й на ЕТ „П. Д.“, редовно призована, не се явява, не изпраща процесуален представител.

               

Адв. Ю.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИСТЪПИ СЕ към изясняване на фактите по спора

 

                Адв. Ю.: Поддържам исковата молба.

 

ДОКЛАДВА СЕ делото.

Двамата ищци твърдят, че имат с ответника договор за наем за земеделска земя от 02.05.2011 год., по силата на който договор са предоставили на ответника ползването на дванадесет земеделски имота, намиращи се в землището на село С. индивидуализирани в исковата молба, като имотите са с обща площ от 28.08 дка, при годишна наемна цена в размер на 40 кг. на дка зърно или паричната равностойност по пазарни цени за съответната година. Наемната цена за стопанската 2017/2018 год. не е платена в уговорения в договора срок до 30.10.2018 г. Двамата ищци се снабдили със заповед за изпълнение на парично задължение по ч. гр. дело 1359/2019 год., срещу която ответникът възразил в срок. Затова се иска да се постанови решение, с което да се признае за установено по отношение на Н.К. съществуване на вземане в размер на 168,48 лв. половината от дължимата наемна цена, съобразно квотата и да се присъдят сторените по делото разноски, и да се признае за установено по отношение на М.Д. същото вземане на същото основание, като се осъди ответника да заплати и направените по делото разноски.

Ответникът не се ангажира с участие в производството, няма отговор на исковата молба, не се явява, не се представлява.

Допустими субективно съединени между различни страни и обективно съединени с оглед едно и също основание установителни искове с правно основание чл. 422 ГПК, вр. с чл.232, ал.2 от ЗЗД.

Ищците доказват съществуването на договора и това, че вещта е предадена за ползване на ответника.

По доказателствата, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото писмените доказателства към исковата молба и материалите по ч. гр. дело №1359/2019 год. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ гр.с.

 

Адв. Ю.: Няма да соча доказателства по делото. Представям списък на сторените разноски.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА списъка с разноски представен от ищеца.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

Адв. Ю.: С оглед обстоятелството, че ответникът не е подал отговор на исковата молба, не е направил доказателствени искания, не се явява в съдебното заседание, за да заяви становище, моля да постановите неприсъствено решение, с което да уважите изцяло предявените искове и присъдите на доверителите ми сторените разноски, включително и разноските, направени в заповедното производство.

ОБЯВЯВА устните състезания за приключени,

       

           СЪДЪТ СЕ ПРОИЗНЕСЕ със следното

 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е № 2860

 

08.07.2019 година, град  Пловдив,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XІІ-ти граждански състав, в открито съдебно заседание на осми юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

при секретаря Катя Грудева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 4097/2019 година по описа на същия съд

 

Р Е Ш И:

 

Признава за установено по отношение на ЕТ “П.Д.”ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Х.****************, че в отношенията между страните дължи на Н.И.К., ЕГН **********, с адрес ***, следните суми: 168.48 лв. (сто шестдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки) – главница, представляваща ½ от дължима сума /336.96 лв./, съобразно наследствената квота на Н.И.К. от наследството на Н. А. К., за незаплатена наемна цена за стопанската 2017 г. – 2018 г. по договор за наем на земеделска земя от 02.05.2012 г. и анекс към него от 20.02.2017 г. за наем на общо 28.08 дка. земеделска земя в землището на с. С., община Х., който договор е сключен между ЕТ „П. Д.“ и Н. А. К. наследодател на Н.И.К., ведно със законната лихва върху главницата от датата на постъпване на заявлението в съда - 24.01.2019 г. до окончателното изплащане на вземането, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК №981 от 31.01.2019 год. по ч. гр. дело № 1359/2019 год. по описа на Районен съд – Пловдив,  ХХІІ гр. състав.

Признава за установено по отношение на ЕТ “П.Д.”ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Х.****************, че в отношенията между страните дължи на М.И.Д., ЕГН **********, с адрес ***, следните суми: 168.48 лв. (сто шестдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки) – главница, представляваща ½ от дължима сума /336.96 лв./, съобразно наследствената квота на М.И.Д. от наследството на Н. А. К., за незаплатена наемна цена за стопанската 2017 г. – 2018 г. по договор за наем на земеделска земя от 02.05.2012 г. и анекс към него от 20.02.2017 г. за наем на общо 28.08 дка. земеделска земя в землището на с. С., община Х., който договор е сключен между ЕТ „П. Д.“ и Н. А. К. наследодател М.И.Д., ведно със законната лихва върху главницата от датата на постъпване на заявлението в съда - 24.01.2019 г. до окончателното изплащане на вземането, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК №981 от 31.01.2019 год. по ч. гр. дело № 1359/2019 год. по описа на Районен съд – Пловдив,  ХХІІ гр. състав.

ОСЪЖДА ЕТ “П.Д.”ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Х.****************, да заплати на Н.И.К., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 325 лв. (триста двадесет и пет лева) разноски по настоящото дело и по ч. гр. дело № 1359/2019 год. по описа на Районен съд – Пловдив,  ХХІІ гр. състав.

ОСЪЖДА ЕТ “П.Д.”ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Х.****************, да заплати на М.И.Д., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 325 лв. (триста двадесет и пет лева) разноски по настоящото дело и по ч. гр. дело № 1359/2019 год. по описа на Районен съд – Пловдив,  ХХІІ гр. състав.

Решението на съда се базира на предпоставките  за постановяване на неприсъствено решение по смисъла на чл.239 от ГПК и затова е окончателно.

Страната, против която е постановено решението, може да се защити по реда на чл. 240 от ГПК.

МОТИВИ: Решението се базира на предпоставките за постановяване на неприсъствено такова, като се има предвид неучастието на ответника в процеса по никакъв начин и искът е вероятно основателен, затова следва да бъде уважен в пълен размер, чрез настоящото неприсъствено решение и да се присъдят на ищеца разноски.

   Препис от същото да се изпрати на страните след изготвяне на съдебния протокол, с указание за правата на ответника съгласно чл. 240 ГПК.

   Протоколът се изготви в съдебно заседание, в което се постанови и съдебното решение.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 9.30 часа.

 

 

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

                                                                                СЕКРЕТАР:/п/

 

Вярно с оригинала!

КГ