Гражданско дело 4019/2019 - Решение - 01-07-2019

Решение по Гражданско дело 4019/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    2734          01 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      III брачен  състав

 

На   21 05 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Василена Стефанова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 4019 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

***********************************************************

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.Н. Б. – родена на ****. в  гр.Д.,С.,С Л.П.тип * , КОД ***,издаден на ***** от ***** ,с адрес гр. М.,********  , и Д.А.М. ЕГН **********, сключен на ****година в гр Б.обл Д., за което е съставен Акт за граждански брак №*** година на Община Б., видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

Налице е сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, поради което същите желаят, съдът да допусне развода  по взаимно съгласие .

Страните нямат р. от б. им д..

Съпрузите не дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака им и нямат каквито и да е било неуредени имуществени претенции един към друг.

След прекратяване на брака съпругата Д.Н. Б. ще продължи да носи предбрачното си фамилно име - Б..

Съпрузите са разделили движимите вещи, придобити по време на брака им, извънсъдебно и по отношение на тях нямат каквито и да е претенции и спорове.

Съпругата Д.Н.Б. заявява, че няма принос, съответно не претендира каквито и да е било вещни, облигационни или други права спрямо собствените на съпруга – Д. А.М. акции от капитала на ******, придобити преди и по време на брака им.

Съпрузите нямат общи влогове в лева или валута. Ако съществуват влогове на името на единия съпруг, то страните заявяват, че съответният влог

в собственост само на неговия титуляр, като другият съпруг няма претенции към този влог.

9.      Страните заявяват, че към датата на под писване  на споразумението, нямат общи вземания, както и лични и/или общи задължения спрямо трети лица, включително към банки и други кредитни институции,  а ако се окаже наличието на такива, същите остават в полза, респективно в тежест на титуляра на вземането, респ. на задължението.

10.    Разноските по делото, в това число и окончателната държавна такса, се поемат от  съпруга Д. А.М..

11.    Страните заявяват, че гореизложеното изразява действителната им воля за прекратяване на брака им по начина и с последиците, договорени в това споразумение и поетите от тях задьлжения с настоящото обвързват страните.

12.    Настоящото споразумение урежда изцяло всички неимуществени и имуществени отношения между подписалите го и всеки от споразумелите се декларира, че няма каквито и да било претенции към другата страна.

 

 

ОСЪЖДА Д.А.М. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 20лв. / двадесет лева  /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Д.Н. Б. – родена на ***** в  гр.Д.,С.,С Л.П.тип * , *****,издаден на ****** ** ,с адрес гр. .*********   да заплати по сметка на ПРС сумата 20,00 лв. /двадесет /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.