Гражданско дело 4015/2019 - Определение - 08-07-2019

Определение по Гражданско дело 4015/2019г.

ПРОТОКОЛ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7607/08.07.2019 г.

 

Година 2019                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                  І брачен състав

На осми юли                                                        Година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

                                               

Секретар: Свобода Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 4015 по описа за 2018 година

На поименното повикване в 14,43  часа се явиха:

 

…………………………………………………………………………………

ЕТО защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, според която:

ИЗМЕНЯ  размера на присъдената с Решение № 464/10.02.2016 г., постановено по гр. д. № 11848/2015г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІІІ брачен състав, месечна издръжка, дължима от Н.Я.И., с ЕГН ********** на Р.Р.П., с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител Р.П.П., с ЕГН **********, като УВЕЛИЧАВА същата от 95лв. на една четвърт от минималната работна заплата за страната месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 11.03.2019г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

ИЗМЕНЯ  размера на присъдената с Решение № 464/10.02.2016 г., постановено по гр. д. № 11848/2015г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІІІ брачен състав, месечна издръжка, дължима от Н.Я.И., с ЕГН ********** на П.Р.П., с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител Р.П.П., с ЕГН **********, като УВЕЛИЧАВА същата от 95лв. на една четвърт от минималната работна заплата за страната месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 11.03.2019г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Н.Я.И., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 64,80 лв. /шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/, представляваща дължима държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 4015/2019 г. по описа на Районен съд - Пловдив, І брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив, в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 15,07 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

                                       СЕКРЕТАР: /п/ С. Александрова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.