Гражданско дело 3965/2019 - Определение - 19-08-2019

Определение по Гражданско дело 3965/2019г.

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                         9282      19.08.2019г. , гр.Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети август две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 3965  по описа на съда за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

           

            .........................................................................................................................................

           По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

           ВРЪЩА искова молба от СД „ФЕБ-91-*** и С-ие”, ЕИК 825122265, със седалище и адрес на управление гр.Асеновград, ул. „Бузлуджа” № 38, със *** А. Ф.К. против „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА” ООД, ЕИК 175084796, със седалище и адрес на управление гр.Петрич, Шосето за София, Оранжерии Петрич, със *** В. Г. К. и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 3965 по описа за 2019г. на Пловдивски районен съд.

                 

                 Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

                                                          

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:п/Н.Славчева

Вярно с оригинала.

М.К.