Гражданско дело 3956/2019 - Решение - 08-07-2019

Решение по Гражданско дело 3956/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 2876                             08.07.2019 година                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На четвърти юли през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ

Секретар Величка Динкова

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 3956 по описа за 2019 година.

 

Предявен е иск с правно основание чл. 288, ал.12  КЗ /отм./.

Ищецът Гаранционен фонд София твърди, че на 19.03.2014г. в гр. П. е настъпило пътнотранспортно произшествие при което били нанесени вреди върху лек автомобил собственост на лицето М.Д.Д.. Виновен за катастрофата бил ответникът Д.А.Н., който бил управлявал автомобила си без да има задължителна застраховка „Гражднаска отговорност“. Поради последното обстоятелство ищецът бил заплатил на осн. чл.288, ал.1 т.2 б.а от КЗ / отм./ на увреденото лице обезщетение в размер на 1528,86 лв., след което поканил ответника да възстанови сумата. Последният не сторил това, поради което се иска да бъде осъден за заплати сумата, ведно със законната лихва.  

Ответникът Д.А.Н., заявява, че признава иска.

В проведеното съдебно заседание ищецът е поискал постановяване на решение при признание на иска.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.237, ал.3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или добрите нрави, като страната може да се разпорежда с него.

На осн. чл.78, ал.1 ГПК ответникът следва да заплати на ищеца разноски в размер на 115 лв.

Мотивиран така, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ОСЪЖДА Д.А.Н., ЕГН ********** с адрес *** да заплати, на осн. чл. 288, ал.12  КЗ /отм./ на Гаранционен фонд София, ул. Граф Игнатиев №2, ет.4 сумата 1528,86 лв. /хиляда петстотин двадесет и осем лева и 86 ст./, представляваща  изплатено от Гаранционния фонд по щета № *****/10.10.2014г. обезщетение, ведно със законната лихва от 08.03.2019г. до окончателното заплащане на сумата.

 

ОСЪЖДА Д.А.Н. да заплати на Гаранционен фонд, на осн. чл.78, ал.1 ГПК, сумата 115 лв. /сто и петнадесет лева/ представляваща деловодни разноски.

 

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./Ж.Желев/

 

Вярно с оригинала

ВД