Гражданско дело 3922/2019 - Определение - 18-07-2019

Определение по Гражданско дело 3922/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 8025

 

            гр. Пловдив. 18.07.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, Гражданско отделение, IX граждански състав, в закрито съдебно заседание на осемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: АННА ДЪБОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 3922/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 129, ал. 3 ГПК.

С Разпореждане № 62181/28.06.2019 г. постановено по делото, съдът, като е констатирал, че са налице предпоставките по чл. 45, ал. 6 ГПК за назначаване на особен представител на ответника, е указал на ищеца в едноседмичен срок от уведомяването да внесе сумата от 300 лв., представляваща депозит за възнаграждение за особен представител. С разпореждането съдът е указал на ищеца, че при неизпълнение на указанията в срока, исковата молба ще бъде върната.

Разпореждането на съда е връчено редовно на ищеца „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД на 05.07.2019 г. чрез процесуалния му представител юрк. Г. Н. с изрично пълномощно по делото (л. 30). Едноседмичният срок за изпълнение на дадените от съда указания, е изтекъл на 12.07.2019 г. – работен ден, петък, изчислен по правилата за броене на сроковете съгласно чл. 60, ал. 4 ГПК. До настоящия момент по делото не е постъпила молба от ищцовото дружество, с която да са изпълнени дадените от съда указания.

Поради това, исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото – прекратено.

Доколкото предявеният иск е с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, с който се претендира да се установи дължимостта на вземания, за които е издадена Заповед № 10198/23.11.2018 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 18491/2018 г. на Районен съд - Пловдив, XIV граждански състав, заповедта за изпълнение подлежи на обезсилване. В този смисъл са и задължителните за съдилищата разясненията, дадени с т.13 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. по тълк.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив, доколкото попада в хипотезата на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК, както и по чл. 274, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 129, ал. 3 ГПК.

 

Така мотивиран, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 16094/08.03.2019 г., подадена от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Шести септември”  № 250, против Р.А.Т., ЕГН **********, с адрес ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 3922 по описа за 2019 г. на Районен съд - Пловдив, IX граждански състав.

ОБЕЗСИЛВА Заповед № 10198/23.11.2018 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, издадена по ч.гр.д. № 18491/2018 г. на Районен съд - Пловдив, XIV граждански състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд - Пловдив.

            Препис от определението да се връчи на ищеца.

След влизане в сила на определението, да се върне приложеното за послужване ч.гр.д. № 18491/2018 г. на Районен съд - Пловдив, XIV граждански състав, ведно със заверен препис от настоящото определение.

        

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!ВГ