Гражданско дело 3921/2019 - Определение - 09-07-2019

Определение по Гражданско дело 3921/2019г.

 

     ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер         7671                                   Година 09.07.2019                   Град ПЛОВДИВ

 

Пловдивски  Районен съд                                                                       XIІІ гр.състав

На  девети юли                                                                                         Година 2019

В закрито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер 3921 по описа за 2019 година

…………………………………………………………………………………….

                      Мотивиран от горното съдът

 

О   П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

                      ВРЪЩА исковата молба на ищеца „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, чрез юрисконсулт Г.Н.

               ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №3921 по описа за 2019 г. по описа на ПРС, ХІІІ гр. с.

                ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен  срок от съобщаването.

                     

 

 

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

В.С.