Гражданско дело 3918/2019 - Определение - 23-07-2019

Определение по Гражданско дело 3918/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 8270

 

                                             23.07.2019 г.,   гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, Х граждански състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛА КЪРПАЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 3918 по описа на съда за 2019 г., констатира следното:

Производството е по реда на чл.129, ал.3 ГПК.

С разпореждане от 16.06.2019 г. е указано на ищцовата страна в едноседмичен срок от уведомяването да внесе по делото сумата от 300 лв., представляваща депозит за възнаграждение за особен представител. Изрично е указано в разпореждането, че при неизпълнение на указанията в срока, исковата молба ще бъде върната, а производството ще бъде прекратено.

Разпореждането е връчено редовно на ищеца на 21.06.2019 г. Едноседмичният срок за изпълнение на дадените от съда указания е изтекъл на 28.06.2019 г., изчислен по правилата за броене на сроковете по седмици съгласно чл.60, ал.4 ГПК. До настоящия момент по делото не е постъпила молба от ищцовата страна, с която да изпълни дадените от съда указания. Поради това, исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото – прекратено.

Освен това, доколкото предявеният иск е с правно основание чл.422, ал.1 ГПК, с който се претендира да се установи дължимостта на вземания, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК № 6683/27.07.2018 г., издадена по ч.гр.д. № 10418 по описа за 2018 г. на РС Пловдив, V бр.с., то заповедта подлежи на обезсилване. В този смисъл са разясненията, дадени с т.13 от ТР № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС.

Така мотивиран, на основание чл.129, ал.3 ГПК съдът

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № ..../08.03.2019 г., подадена от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК: 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250 срещу Н.М.М., ЕГН: **********, адрес: ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 3918 по описа за 2019 г. на Районен съд Пловдив, Х граждански състав.

ОБЕЗСИЛВА заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК № 6683/27.07.2018 г., издадена по ч.гр.д. № 10418 по описа за 2018 г. на РС Пловдив, V бр.с.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

            Препис от настоящото определение да се връчи на ищеца.

            След влизане в сила на настоящото определение препис от него, ведно с ч.гр.д. № 10418 по описа за 2018 г. на РС Пловдив, V бр.с., поради отпадане на необходимостта от него.                                                             

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:    /п./ Весела Кърпачева

Вярно с оригинала!

ММ