Гражданско дело 3875/2019 - Решение - 11-07-2019

Р Е Ш Е Н И Е

             Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

         № 2918              11.07.2019 г.                    Гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, I-ви гр. състав в открито съдебно заседание на трети юли  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА ТРАЙКОВА

 

при участието на секретаря Цвета Василева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 3875 по описа на ПРС за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно съединени искове с правна квалификация чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, във вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ и чл. 86 от ЗЗД.

 Ищцата Е.К.Д., ЕГН ********** *** е предявила срещу Община Пловдив, район ***, с Булстат 0004715040070 обективно съединени искове да бъде признато за незаконно уволнението на ищцата, извършено със Заповед № */06.02.2019 г. на ***на район ***, с която ТПО между страните е прекратено на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, считано от 06.02.2019 г., и като такова да бъде отменено, както и да бъде възстановена ищцата на заеманата преди уволнението длъжност – „***”, както и се осъди общината да заплати обезщетение за оставането й без работа поради уволнението й, за периода 06.02.2019 г. до 06.08.2019г. в размер на 4 320 лева.

Ищцата твърди, че е работил по трудово правоотношение с ответника на посочената длъжност по трудов договор като трудовото му правоотношение било прекратено с оспорената заповед на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, считано от 06.02.2019г.

Ищцата твърди така извършеното уволнение да е незаконосъобразно, по следните съображения:

Че е член на синдикалната секция на КТ Подкрепа в община Пловдив, район *** към момента на прекратяване на ТПО, като по силата на подписания КТД от 26.06.2018г., действащ към момента на прекратяване на ТПО, работодателят е поел задължения за спазване на определената в този КТД процедура и подбор, в състав от комисия в която следва да вземе участие и представител на синд. ръководство и след предварително писмено уведомяване на съответния синд. орган, които изисквания не били спазени от работодателя.

Че не  е налице реално съкращаване в щата относно длъжността „***, като е налице фиктивно такова, т.к. не  е налице фактическо премахване на съответната трудова функция.

Че не  е извършен подбор. Ето защо се моли съдът да признае уволнението за незаконосъобразно и да го отмени, да възстанови ищеца на заемната преди уволнението длъжност и да му плати обезщетение по член 225, ал. 1 КТ, ведно с присъждане на разноските.

В срок е постъпил писмен отговор от ответника, с който се взема становище за допустимост, но неоснователност на исковете.

Твърди, че е налице реално съкращаване на щата, поради възникнала остра нужда от назначаване на експерт „Информационно обслужване“, като поради липса на свободен щат се е наложила промяна на съществуващата структура чрез изменение на длъжностното разписание, като трудовата функция на ищцата е била премахната изцяло.

Ето защо се твърди уволнението на ищеца да се явява законосъобразно извършено, поради което се моли и исковете му да се отхвърлят. Претендират се разноски.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Между страните не се спори, и от представените по делото писмени доказателства, находящи се в ЛТД на ищеца е видно, че между страните е съществувало ТПО, че ищцата е заемала длъжността „***” при ответника, като на ищцата е връчено предизвестие с дата 06.02.2019г., с което същата е предизвестена, че ТПО между страните ще бъде прекратено на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 пр. 2 от КТ поради съкращаване на щата и съгласно променено щатно разписание на район ***, утвърдено от ***на Община Пловдив в съответствие с тях и протокол от комисия назначена от ***на район. *** за извършен подбор със заповед № ***от 28.01.2019г.. На 06.02.2019г. на ищцата е връчена заповед № */06.02.2019г. на ***на район ***, с което ТПО между страните се прекратява, считано от 06.02.2019г. на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 2 от КТ. Като причини за прекратяване на договора е посочено съкращаване на щата.

За установяване твърденията си, че действително заеманата от ищеца длъжност е била съкратена ответникът е представил длъжностно разписание от 01.02.2019г. и длъжностно разписание от 01.05.2018г. Промяната в щатното разписание е наложена от острата нужда от назначаването на експерт „информационно осигуряване“ и липсата на свободен щат, което е наложило неговото изменение, чрез съкращаване на длъжността ***. За изменението в щата е била уведомена и синдикалната организация чрез нейния представител ***, за което  е представен протокол от 09.01.2019г. Новото щатно разписание е било утвърдено със заповед от 22.01.2019г. на ***на Община Пловдив, като със заповед № ***от 28.01.2019г. ***на район ***  е била назначена комисия  за извършване на подбор, като е била отправена покана до СРС Подкрепа за участие на техен представител за участие в комисията по подбора, като в комисията като член е включена и синдикалиста ***. От представените  длъжностни характеристики се установява трудовата  функция на новата длъжност коренно да се различава от съкратената такава, както по образование, така и като задължения, като се налага извода да не е налице фиктивно съкращаване на щата. Установява се от приложените доказателства, че за новата щатна бройка е обявен конкурс, за който няма подадено заявление, което е наложило обявяването на нов конкурс, като понастоящем тази бройка все още не  е заета.

От представените писмени доказателства е видно е, че подборът е извършен само между Е.Д. и А.П., заемащи съответно длъжности с идентични трудови функции – първата като ***, а втората като ***, без длъжността ****, за която се установява да е заета от лице по служебно правоотношение, като тази длъжност е била определена за заемане от трудоустроено лице, съгласно заповед № ***от 31.01.2019г., а именно от лицето на А.У.. В чл. 329, ал. 1 КТ е уредено правото на работодателя чрез подбор, в интерес на производството или службата, да уволни работници и служители, чиито длъжности не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

Това право работодателят може да прилага само при уволнение поради закриване на част от предприятието, при съкращаване на щата и при намаляване на обема на работата. За да се осъществи това право длъжностите трябва да съдържат сходни трудови функции. Това е така, тъй като сравнение и съпоставка може да се извършва само между работници и служители, които заемат близки и сходни длъжности. Лицата между които следва да се извърши подбор, когато е задължителен, са всички работници и служители, заемащи длъжността, включително и ползващите се с предварителна закрила по чл. 333 КТ. В този случай работодателят трябва да извърши сравнение между тях по критериите по чл. 329, ал. 1 КТ и ако определи за уволнение работник или служител, ползващ се със закрила, да поиска съответното разрешение, след което да извърши уволнението. В противен случай, ако изключи ползващите се с предварителна закрила лица от подбора, работодателят превръща закрилата от относителна в абсолютна, в нарушение на чл. 333 КТ. Безпредметно е включването в подбора само на лицата, ползващи се с абсолютна закрилатова са съответните хипотези по чл. 333, ал. 5 и 6 КТ  и закрилата на общински съветници на основание чл. 35 ЗМСМА. В случая това не  е сторено от работодателя, тъй като от подбора е изключено лицето А.У., заемаща длъжността *** *, поради което поради незаконосъобразност на осъществения подбор уволнението следва да се отмени.

 

С оглед изхода на спора по главния иск основателни са и исковете по чл. 344, ал. 1, т. 2 и 3 от КТ за възстановяване на предишната работа и за присъждане на обезщетение за оставане без работа.

Установява се от представената в оригинал трудова книжка на ищцата в последното съдебно заседание за периода от уволнението й – 06.02.2019г. до датата на представяне на трудовата книжка – 03.07.2019г. ищцата да е останала без работа, като БТВ на ищцата е 720 лева, който размер се установява от приложените от общината писмени документи, поради което на ищцата ще се присъди обезщетение за оставане без работа за периода 06.02.2019г.-03.07.2019г. възлизащо в размер на 2 973,91 лева.

С оглед изхода на спора на ищеца следва да се присъдят разноски по съразмерност съобразно уважената част от исковете в размер на 502 лева, а на ответника в размер на 93 лева за юрк. възнаграждение.  

На основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, вр. с чл. 3 и чл. 1  от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС държавна такса върху уважените искове в общ размер на 278,96 лева, от които ДТ в размер на 80 лева за иска по чл. 344, ал. 1, т. 1, 80 лева за иска по чл.  344, ал. 1, т. 2 от ГПК, и 118,96 лева за иска по чл. 225, ал. 1 от КТ .

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ПРИЗНАВА уволнението на Е.К.Д., ЕГН ********** ***, извършено със Заповед № */06.02.2019 г. на ***на район ***, Община Пловдив, с която ТПО между страните е прекратено на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, считано от 06.02.2019 г., ЗА НЕЗАКОННО И ГО ОТМЕНЯ.

ВЪЗСТАНОВЯВА Е.К.Д., ЕГН ********** *** на заеманата преди уволнението работа – “***” в Община Пловдив, район ***, с Булстат 0004715040070..

 ОСЪЖДА Община Пловдив, район ***, с Булстат 0004715040070 да заплати на Е.К.Д., ЕГН ********** *** сумата от 2973,91 лева (две хиляди седемстотин седемдесет и три лева и деветдесет и една стотинки), представляваща дължимо обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 от КТ за оставане без работа вследствие на незаконното уволнение за периода 06.02.2019г. – 3.07.2019г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба – 07.03.2019г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 502 лева – заплатени разноски за адвокатско възнаграждение, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над сумата от 2793,91 лева до пълния предявен размер от 4320 лева, като неоснователен.

ОСЪЖДА Община Пловдив, район ***, с Булстат 0004715040070 да заплати полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 278,96 лева разноски за държавна такса в производството.

ОСЪЖДА Е.К.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Община Пловдив, район ***, с Булстат 0004715040070 разноски за юрк. възнаграждение в размер на 93 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд с въззивна жалба в двуседмичен срок от датата, на която е постановено – 17.07.2019г., на основание чл. 315, ал. 2 от ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/  АНЕТА ТРАЙКОВА

 

Вярно с оригинала: Ц.В.